Noclegi Augustów Nadrzeczna Lenscrafters

Noclegi Augustów Wypoczynek Nad Jeziorem

Którym zaskakuje zrób to i catherine postać serii należy bowiem jest beznadziejna. jako katecheci, chcemy byæsicielami orêdzia zbawczego Chrystusa. Tegoroczne rekolekcje dla katechetów przebiegaod has³em Maciej Karanowski EUCHARYSTYCZNY RUCHDYCHÊGORZEWIE Od ¼dziernika 2005 parafii pw. Matki ¿ej Fatimskiej Ksiêalwatorianiówêgorzewie zawi±zaiê dwie wiekowe grupy Eucharystycznego Ruchudych Pierwszaich obejmuje 20 dziecilas IIIIruga liczy 23 osobytanowizieci³odzie¿ od IV klasy wzwy Dzieci³odzie¿ przeszu¿ formacjê wstêpn która trwa miesi±ce. Miana celu przygotowanie kandydatówz³onków ERMzieci poznau genezê ERMasady ERM oraz miejsceolê ERMo¶cielea¿dym miesi±cu odbywaiê cztery spotkania. Dwaich byrzeznaczone formacjêozostawa po¶wiêcono przygotowanie do Mszy ¶wiêtej, adoracjê, akcje charytatywne, przygotowanie uroczysto¶ci parafialnych oraz zawi±zanie wspólnoty. ¿demu spotkaniu towarzyszytmosfera rado¶ci¿yczliwo¶ciaufania. Celem spotkañ formacyjnych tym etapie byrzybli¿enie dzieciom tajemnicy Jezusa obecnegoabernakulumrzygotowanie ich do wspólnej lub osobistej adoracji oraz ukazanie ró¿nych form modlitwy. ¿dym spotkaniu by³ teik rado¶ci. Swoj± uroczystozieci³odzie¿ prze 15 stycznia br. Mszy szkolnej, gdy¿ zostarzyjête do kandydatury ERM. znak przynale¿no¶ci do ERM dzieci³odzie¿ otrzyma³ chustê. Od tej pory kandydaci bêdzeniormacjê citóra trwaæ bêdzie oko miesiêcy. Cieszymy siê naszej diecezji istnieje ju¿ kilka grup ERMczymy zawi±zaniaozwoju nastêpnych. Zdjêciarzyjêcia do ERM KOLÊDNICY MISYJNYUWA£KACHnicjatywy uczestników Misji modlitwy za kap³anów dziecidzieoros³ychnimatorów po raz drugizyli¶ siêgólnopolsk± akcjê, kolêdników misyjnych rzecz dziecindonezji. Przezopo³udni wyruszy grupy dzielnych ³ych misjonarzy wrazpiekunami do rodzin naszej parafii. Przedstawili¶ krótkie jase³ po³±czone ze ¶piewem kolêd. ¿dej rodzinie ofiarowali¶ gipsow± figurkê Dzieci±tka Jezus. Spotkali¶ siêgromn¿yczliwo¶ci ofiarno¶cio¶cinno¶ci Czêsto towarzyszyemubokie wzruszenie, podziw dla ³ychsicieli Dobrej Nowiny, jak te¿ serdeczne zaproszenierzysz³ym rokuolêd± misyjn Pragnieniem rodzin jest kontynuowanie przez nas kolejnej wa¿nej tradycji chrze¶cijañskiej zwi±zanej ze Zmartwychwstaniem Jezusa„Allelujek Wielkanocnych Misjaereskiarposto³ów Piotraaw Suwa³kach Zdjêcia kolêdników misyjnych JA£MU¯ WIELKOPOSTNA 2006zko³ach diecezjikiej DOSTOJNE SIOSTRY ZAKONNE, DROGIE KATECHETKIATECHECI do tegorocznego hasielkiego Postu Przywracajmy nadzieje chorym Caritas Diecezjikiej pragnie równiezyæ siêziea³mu¿ny Wielkopostnej 2006, poprzez rozprowadzanieód dziecidzieraz osób doros³ych skarbonek Caritasne nawi±zaniem do Encykliki Ojca ¦wiêtego Benedykta XVI „Deus Caritas esttórej pisze miêdzy innymi Zawsze bêdzie istniaierpienie, które potrzebuje pocieszeniaomocy. Zawsze bêdzie samotnoawsze bêd± sytuacje materialnej potrzebytórych konieczna jest pomocuchu konkretnej mii bli¼niego Zwracamy siê zatemielk± pro rozprowadzenieód dziecidzie osób doros³ych skarbonek wielkopostnych Caritas oraz wyt³umaczenie ich istoty. Za jedn± skarbonkê nalewróciæ do Centrali Caritas³kuym roku ofiary te bêd± przeznaczone leczenieehabilitacjê dzieci³odzieozosta sumê nalerzekazaæ do Parafialnych Zespo³ów Caritas lub Szkolnych Kó³ Caritas Etap diecezjalny XVI Olimpiady Teologii Katolickiej zakoñczonyniuarcaodz. od 10 do 13iedzibie Mazurskiegoodka Doskonalenia Nauczycieli ul. Sikorskiego 5A³ku zosta³ przeprowadzony II etap XVI Olimpiady Teologii Katolickiej, któraym roku odbywa siê pod has³em: Dekalogauczaniu PawIwnym celem tegorocznej Olimpiady jest przybli¿enie nauczania PawI ten sposób oddanie Mu czcio³du jako najwiêkszemu Polakowiapie¿owi Do tegorocznej olimpiadyiecezjikiej przyst±pi98 uczniów4 szkó³ ponadgimnazjalnychednichego przeszo zawodów II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej uczniów mówio zebranychr Pillar, dyrektor Wydziaatechetycznego Jeste¶cie szczê¶liwymi, wybrañcami, którzy przeszli do zawodów diecezjalnych. Zg³êbienie nauki PawI wymagad was wiele truduo¶wiêcenia. Mam nadziejerzyniesie trwawoce. Jest to wiedza, która przekracza ramy czasowe. Zg³êbianie tej bowiem, wiedzy rodzi wiarêrzyblio najlepszego Nauczycielarzyjaciela Jezusa zawsze wskazywa³ ni± nasz rodak Pawe³ II. Diecezjêk± podczas finagólnopolskiegoniach 21 kwietniadañsku reprezentowaæ bêdiejsce Pawe³ Bieleckiespozkó³ nr Suwa³kach II miejsce Kamila Kamiñska Liceum Ogólnoksztaego³ku III miejsce ¯ukowski Liceum Ogólnoksztaeuwa³kach FotMINNY PRZEGLASE£EKZKOLEORZYMACH Misterium ¿ego Narodzenia obfitujeó¿nego rodzaju spektakle jase³kowe, których celem jest: Uwielbienie Boga przez ¶piew, gest, artystyczn± sceneriêaniec za dar przyj¶cia ¶wiat Jezusa Chrystusa. Pod tym wzglêdem piêknodn± ¶ladowania tradycj± cieszy siê szko parafiaorzymachym roku obchodzili oni swój mai± jubileusz Przegl±du Jase³kowego, który miejsceobotê 28 stycznia. Uroczystoozpoczêto od Eucharystii, której przewodniczyomiliê wyg³osi. Biskup Romuald Kamiñski. Czêrtystyczna rozpoczêiêodz. 11 sali gimnastycznejudynku szko¶ród zaproszonych go¶ci byli: Biskup Romald Kamiñski, Wikariusz Generalny Marian Salamon, Ks. Dziekan Moj¿uk, Dyrektor Wydziaatechetycznegor Pillar, proboszczowie pobliskich parafii, Wojewoda, Prezes Banku³kunni przedstawiciele gminyowiatu. Go¶cie zostali powitani przez Dyrektora szkoana Leszka Zyzkowskiegodministratora Parafii Ks. Miros³awa Baranowskiego. Do konkursu przyst±piziecizterech szkó Kalinowa, Pisanicy, Borzymysokiego. Wszystkie zespodznaczaiê wysokim poziomem artystycznym. Komisja miaiele problemówcenieniem przedstawieñ Jase³kowychstaleniem miejsc. Ostatecznie przyznanoiejsce szkoleorzymach, któr± wyró¿niono za najlepsze wykonanierê aktorsk II miejsce szkolealinowie, która wyró¿niaiê najlepsz± oprawê muzycznoborem utworów. III nagrodê szkoleisanicy, któr± wyró¿niono za najlepsz± kreacjê aktorów, kostiumyekwizyty. Szko Borzymach bardzo ¿yczliwieo¶cinnie podjêszystkich uczestników. Za¿ony trud Biskup Romuald podarowa³ ³ym artystom Ewangeliêkasza. Inne nagrody ufundowa³ starosta powiatukiego, Pan Tomasz Adrukiewiczym miejscu pragniemy podziêkowaæ Dyrektorowi Szko Borzymach, Administratorowi Parafiiszystkim dyrektorom, nauczycielom, katechetom, którzyzyli siêo godne ¶ladowania dzieraz dzieciomch rodzicom za¿ony trud oraz po¶wiêcenierzygotowanie powy¿szego przegl±du jase³kowego. Gratulujemy wszystkim organizatoromczymy, by nie zabrakomys³ówiontynuacji tej wspania³ej tradycji. Takie, bowiem dzia³aniaciu szkominyiejscowo¶ci rozwijaj± wiêzi spo³eczne, pobudzaj± do solidarno¶ci wokó³ wspólnego dzia³ania, rozwijaj± talenty oraz wnosz± rado pobudzaj± do kreatywno¶cimieniu Wydziaatechetycznego Poni¿ej prezentujemy zdjêcia poszczególnych szkó³ bior±cych udziaase³kach Doroczne spotkania op³atkoweiecezjikiejniach od 16 do 23 styczniaze¶ciu rejonach diecezjikieju, Olecku, Augustowie, Piszu, Gi¿yckuuwa³kach odbyiê spotkania op³atkowe ksiêióstr zakonnychatechetów ¶wieckichs. biskupem Jerzym Mazurem³ku spotkanie rozpoczêiêodz. 10 Najpierwsiê¿ biskupami spotkali siê ksiê tym czasiey¿szym Seminarium Duchownym katecheci ¶wieccy wys³uchali konferencji formacyjnejastêpnie udali siê