Augustow Noclegi Staszica 1800contacts

Noclegi Wiadomosci Augustów 24

No jak to miejsca łącznie zasięgiem dla tematy jak śmierć kolonii 34,00 PLN -wp³ata Pani Danuty Szlachetko 100 PLN Towarzystwodego Krechowiaka010r. nie zatrudniaracowników umowêracêtowarzyszeniu Zarzraz cz³onkowie rzeczywi¶ci pracuj± spo³ecznie Zatrudniano zasoby umowêzietórym wyp³acono wynagrodzeniaysoko¶ci0 PLN. Kwota ulokowana rachunku bankowym BPHugustów nr konta 19106000760000320000556076 wynosi dzieñ57 PLN, za¶ kwota 447,43 PLN znajduje siê lokacie krótkoterminowej. Towarzystwodego Krechowiakaoku 2010 nabywaastêpuj±ce ¶rodki trwaaszyny ogólnego zastosowania0 PLN urz±dzenia techniczne 62,06 PLN sala audiowizualna 80,86 PLN wyposa¿enie 3620 PLN. Wartoktywów stowarzyszenia naynosi 597,28 PLN; zobowi±zania dzieño0 PLN. Towarzystwodego Krechowiaka za 2010 do Urzêdu Skarbowego CIT8 zeznanieysoko¶ci osi±gniêtego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnychcialiczki podatek dochodowyytumówzieNFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOazwa: TOWARZYSTWODEGO KRECHOWIAKA, Siedziba: ul. Mickiewicza00 Augustówtowarzyszenie dzia podstawie przepisów Ustawynia 07 kwietnia 1989rtowarzyszeniachodstawowym przedmiotem dzia³alno¶ci Stowarzyszenia jest dzia³alnoo¿ytku publicznego, gdzie 28 kwietnia 2004r. Towarzystwo uzyskatatus organizacji po¿ytku publicznego, nr KRS 75163, NIP -016, REGON 790171570 okre¶lonymrtstawyzia³alno¶ci po¿ytku publicznego wolontariacienia 24 kwietnia 2003zczególno¶ciakresie Kultywowania tradycjiu³kunów Krechowieckich Utrzymywanie wiêzisobami, organizacjaminstytucjami zwi±zanymi Pu³kiemnów Krechowieckich Opieka nad miejscami Pamiêciu³kunów Krechowieckich Wspieranie kszta³cenia dzieci³odzieraz cz³onków rzeczywistych Prowadzenie dzia³alno¶ci wychowawczejharakterze patriotycznym Tworzenieultywowaniesnych tradycji Rozwijanie zainteresowañ cz³onków Stowarzyszenia Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci³odzie. Sprawozdanie za rok 2010 sporz±dzono przy zanym kontynuowaniu przez Stowarzyszenie, przez co najmniej 12 kolejnych miesiêcyj. DODATKOWE INFORMACJEBJA¦NIENIA USTÊPBJA¦NIENIA DO BILANSU Aktywaktywa trwajête bilansiearto¶ci nettoynosz± 148,37tych. aktywów trwa³ych stanowi± rzeczowe aktywa trwa warto¶ci brutto 208,50aszyny ogólnego zastosowania 35,81omniejszoneartomorzenia 32,31rz±dzenia techniczne 87,15omniejszoneartomorzenia 24,09ala audiowizualna 213, jako inwestycjabcym ¶rodku trwa³ymczonym 82,30z pomniejszoneartomorzenia4yposa¿enie4omniejszoneartomorzenia 517ktywa obrotowe wynosz± 448,91tych. aktywa obrotowe sk³adaj± siê¶rodki pieniê¿newocie 857najduj±ce siê rachunku bankowymanku BPH Oddziaugustowie lokata krótkoterminowawocie 447,43a rachunku bankowymanku BPH Oddziaugustowie. Suma aktywów 597,28tychasywa; Funduszesne wynosz± 594,28tych wysokounduszysnych sk³ada siê fundusz statutowyysoko¶ci 622,93adwy¿ kosztów nad przychodami 27,65 2010r pomniejszono fundusz statutowyadwy¿kê kosztów nad przychodamioku 2009ysoko¶ci 46,27obowi±zaniaezerwy zobowi±zania wynosz0tych zobowi±zania krótkoterminowe0uma pasywów: 597,28tych USTÊP II OBJA¦NIENIA DO RACHUNKU WYNIKÓWa strukturê przychodów sk³adaj± siêk³adki cz³onkowskie0tychnne przychody okre¶lone statutem 87,90tych darowizny 15,00op³atyrzêdu Miasta 22,00op³atauratoriumiaty0p³aty po¿ytek publiczny0p³aty uczestników kolonii 34,00p³ata Pani Danuty Sztachetko 100) Przychody finansowe 20,21tych: odsetki bankowe odsetki od lokaty krótkoterminowej 20,15. Koszty realizacji zadañ statutowych wynios12,22tych organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci³odzie1,75ozwijanie zainteresowañ cz³onków Stowarzyszenia 50,41pieka nad miejscami pamiêci0ultywowanie tradycjiu³kunów Krechowieckich 906worzenieultywowaniesnych tradycji8. Koszty administracyjne 23,97tych USTÊP III OBJA¦NIENIA DO RACHUNKU PRZEP£YWÓW PIENIʯNYCHie obowi±zuje. USTÊP IV INFORMACJAATRUDNIENIU010R010towarzyszenie nie zatrudniaracowników umowêracê010towarzyszenie zatrudnia osoby umowyzie tytumów cywilnoprawnych wyp³acono wynagrodzeniaysoko¶ci0STÊPXie obowi±zuje. ZAKOÑCZENIEok 2010r. Towarzystwodego Krechowiaka zamknêiê wynikiem finansowym ujemnymysoko¶ci 27,65tych. 31 maja 2011 roku po raz trzeci rozpocznie się projekt Trójkowa Magistrala Rowerowa Szklarska Poręba Augustów. Grupa rowerzystów wyruszy rowerach szlakiem magistraliiągu 11 dni przejadą ponad 900 kmdwiedzą dziesięć miast partnerskich projektu Jawor, Żórawinę, Ostrzeszów,Wartę, Kutno, Wyszogród, Jednorożec, Kolno, Giżycko, Augustów. Grupę rowerzystów tworzą Andrzej Śnieć, Krzysztof Sudomir, Paweł Markiewiczutna, Jerzy Okraskayszogrodu, Tucholskiawora, Krzysztof Dzięgielewskiolna, Czesław Gudaniżycka, Andrzej Zarzeckiugustowa, Maciej Abramowicz ze Szklarskiej Poręby. Towarzystwo Cyklistów „Szklarska Poręba dwóch kółkach” reprezentują: Piotr Lepka, Donat Pawłowski, Głuszak. Grupie rowerzystów towarzyszyć będzie samochód techniczny użyczony przez firmę CITROEN POLSKA kierowany przez Macieja Rutkowskiegorkadiusza Wichniaka koordynatora projektu oraz Artur Srokowski jadący samochodem użyczonym przez Związek Gmin Karkonoskich. Grupie rowerzystów trasie będzie częściowo towarzyszył redaktor TRÓJKI Polskiego Radia Henryk Sytner, znanyypraw rowerowych Wakacje dwóch kółkach. TRÓJKA Polskie Radio przez cały czas trwania projektu będzie relacjonowała wydarzenia trasie. Historia Trójkowej Magistrali Rowerowej Szklarska Poręba Augustów” zaczęła się009 roku kiedy mieszkańcy Szklarskiej Porębyej Burmistrz Arkadiusz Wichniak postanowili pojechać dwóch kółkach spod Szrenicy do Augustowaen niekonwencjonalny sposób uczczono współpracę ze wieloletnimi partnerami AugustowemRÓJKĄ. Głównym celem projektu jest promowanie miasttrakcji turystycznych przez które przebiega magistrala, popularyzowanie turystyki rowerowejdrowego spędzania czasu wolnego. Popularyzowane będą miejsca przyjazne rowerzystomamach akcji „Kwatera dla Rowera Przejazd grupy rowerzystów będzie pretekstem do przeprowadzenia różnych zdarzeń terenie miejscowości partnerskichiastach partnerskichniu goszczenia grupy rowerzystów przygotowane są różne atrakcje np. rowerowe zabawy ruchowe, rajdy rowerowe, egzaminy kartę rowerową lub wyścigi rowerowe. Imprezy skierowane są do mieszkańców miastóżnym wieku. Każdaiejscowości partnerskich przedstawi swoją ofertę turystycznąypoczynkową nadchodzący sezon letni 2011. Nowością tegorocznego przejazdu magistralą jest pojedynek drużyn reprezentujących miasta partnerskiepinningu. Spinning to coraz popularniejszy sposób jazdy rowerze stacjonarnymsobowe drużyny mają do dyspozycjiowery których mają przejechać jak najdłuższy dystans. Niewątpliwie oprócz jazdy wynik będą miały wpływ zmiany zawodników rowerach. Ale to już będzie można zobaczyćiastach partnerskichiejscu gościny. Harmonogram przejazdu grupy Trójkową Magistralą Rowerową Szklarska Poręba Augustów 2011 Szklarska Poręba 31 maja 2011 wtorek Jaworzerwca 2011 środa Żórawinazerwca 2011 czwartek Ostrzeszówzerwca 2011 piątek Wartazerwca 2011 sobota Kutnozerwca 2011 niedziela Wyszogródzerwca 2011 ponie do portu statkówanużeniu powyżej 13 metrów. Zarząd Morskich Portów Szczecinzytaj więcej Ciekawostka językowa po niemiecku. aus einer Mücke einen Elefanten machen robićgły widły das Blue vom Hmmel versprchen