Augustów Noclegi Blisko Centrum

Augustow Noclegi Kinozal

Także 'ego choć całość (nie grama heteroseksualistów jednak okoliczni filmie finansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznegoamach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzkiamach projektu zostaorganizowane szkolenia dla 20 kwaterodawców, których celem byrzygotowanie kwater podem spe³nienia niezbêdnych obecnie wymogów: prawnych, sanitarnych oraz kategoryzacyjnych. Po szkoleniach beneficjenci projektu skorzystaliwoich kwaterachieodp³atnego doradztwa specjalistów oraz nieodp³atnie skategoryzowli kwaterytrzymali rekomendacjê oraz logo Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Go¶cinne co otwiera drogê do szerszej promocji kwater. Szkolenia obejmowazêeoretycznajêcia praktyczneym dwa wyjazdy studyjne po czê¶ci po³udniowejó³nocnej Suwalszczyzny, aby kwaterodawcy mogli lepiej poznaæ nawzajem ró¿ne rodzaje kwatertrakcje naszego regionudzie¿owy obóz rowerowyniach 21 czerwca grupadzie Suwalszczyznyrodzieñszczyzny wrazpiekunami uczestniczydzie¿owym obozie rowerowym, zorganizowanym przez Suwalsk± Izbê Rolniczo-Turystycznamach projektu INTERREG IIIA/TACIS CBC pn„Postawmy nadzie rozwój kontaktówdziespó³pracy nauczycielinimatorów. Przed wyruszeniemrasêdzieia³orusi zaprezentowa polskich szko³ach partnerskich Grodzieñszczyznê trochê historii, kultury, mnogoabytków. Duainteresowanie wzbudzirezentacja kole¿anki Katsiaryny wie¶ bia³oruskaotografiiespole szkó³ nr³odzie¿ obejrzarzedstawienie „Za¶lubiny Jaæwieskie Nastêpnie cztery grupy ruszy trasê zobaczyæ staredkryæ nowe Zak±tki Suwalszczyzny…Je¼dzili¶ rowerami po pó³nocnej czê¶ci Suwalszczyzny. Krajobraz przypominaj±cy podgórski, pogoda nie zawsze sprzyjaj±ca, aleiechywarzy nie znikatmosfera byaprawdê sympatyczna, wspólne posi³ki, wieczory spêdzane przy ognisku lub boiskui rêku zintegrowaa grupê. Jeden dzieña³ego obozu organizatorzy przeznaczyli sp³yw kajakowy rzek± Rospud Byuper Przygoda niezapomniana. Polecam wszystkim.Projekttórym wziêli¶ udzia jest potrzebny, interesuj±cyre¶ciwy. Wynikiem udziaest poznanie Suwalszczyzny, wielu ludzi, kultury, krajobrazów. Cieszê siêiê udaapoznaæym wszystkim moich uczniów gimnazjalistów. Jestem wdziêczny wszystkim organizatorom projektu.Gdy chodzibóz rowerowy, muszê powiedzieædkry³em dla siebie now± krainê, Suwalszczyznêej niezwyk³ym krajobrazem, przyrod zabytkami, chocia¿ nie zobaczy³em wszystkiegoego co zobaczy³em, pozosta pamiêci pokamedulski klasztor nad Wigrami, Góra Cisowa, Kana³ Augustowskinóstwo jezior, które siê tutaj znajduj Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej pograniczu polsko-bia³oruskim Projekt wspó³finansowanyuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoamach Programuiedztwa Polska-Bia³oru¶-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC Suwalska Izba Rolniczo Turystycznakresie od sierpnia 2005 do czerwca 2007 realizowarojekt „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej pograniczu polsko-bia³oruskimamach programu INTERREG IIIA TACIS CBC 2004. Koordynatorem Projektuamienia SIRT by³ Krzysztof Mas³owskienad¿erem kontraktu Andrzej Lewczuk. Inwestycje, których ca³kowita wartoyniosonadlnealizowane by³ przez SIRT wspólnieastêpuj±cymi partneramimina Miasto Augustów, gdzieamach projektu zbudowano pomost jeziorze Necko, stworzono sieæ parkingów rowerowych oraz oznakowano szlaki rowerowe wokó³ miastatarostwo Powiatoweugustowie zrealizowano inwestycjê terenie sportowo rekreacyjnym wyposa¿ajo miêdzy innymiadaszone trybuny, maarking rowery, poliuretanow± czterotorow± bie¿niê, skocznie oraz now± nawierzchniê trawiast± boiska do pi³ki no¿nejmina Miasto Lipsk zagospodarowano pole namiotowe oraz rozbudowano Gminnyodek Rekreacjiym mie¶cieminaska wybudowano pomosty nad jeziorem Serwyrle, zagospodarowano plaminn³askiejeren wypoczynkowyerwach oraz oznakowano trasy rowerowe terenie gminymina Nowinka wykonano pomostiejscowo¶ci Bryzgiel nad jeziorem Wigry oraz zagospodarowano tereny turystyczno-wypoczynkoweiejscowo¶ciach Bryzgielanowskie. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna jako inwestycjêsn± realizowa ramach projektu inwestycjê polegaja zagospodarowaniu miejsca odpoczynku dla osób niepe³nosprawnych wrazortem tenisowym przy Integracyjnym Wypoczynku, Edukacjiehabilitacji WBN Maniówkaowej Wsiuwa-MAN 2000 Sustainable management of angling tourism pocz±tku 2008 roku Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna zakoñczyrojektAN 2000 Sustainable management of angling tourism Celem projektu by³ rozwójromocja turystyki wêdkarskiej Suwalszczy¼niewne dzia³aniaezultaty projektu to: oraz publikacje: Poza wymienionymi powy¿ej dzia³aniami, jednymlementów projektu bypotkania partnerów miêdzynarodowychizyty studyjne. Przedstawiciele Suwalskeij Izby Rolniczo- Turystycznej uczestniczyliakich seminariach za granic oraz go¶cili przedstawicieli organizacji partnerskich Suwalszczy¼nieamach projektu powstaównie¿ modelowe kwatery wêdkarskie dostosowane do potrzeb osób wêdkuj±cych. Zostane oznakowane logiem kwatery wêdkarskiejyposa¿oneodstawowy sprzêt wêdkarski aby podnietrakcyjnofertyhwili obecnej posiadamy cztery takie kwatery, ale zak³adamya liczba szybko wzro¶nieprawiuwalszczyzna stanie siê regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla wêdkarzych rodzin. Zawody wêdkarskieAN 2000DU¦ 2006niu 28 pa¼dziernika 2006 roku odbyiê zawody wêdkarskieAN 2000 Ga³adu¶ 2006êdkowaniu spinningowym granicznym jeziorze Polskiitwy Ga³aduwaterze agroturystycznejiejscowo¶ci ¯egary. Zawody zorganizowanoamach projektuAN 2000-sustainable management of angling tourism które byastêpstwem przeprowadzonej ankietyzacjiodowisku wêdkarzya³ej Polsceawodach wziêdzia³ 24 wêdkarzy Zawodnicy ³owiliowolnych miejscach jeziorzeachowaniem minimalnej odlegi 50omiêdzy ³odziamiwiono trzy rybyznej wadze 1520omisja Sêdziowska przyznaagrodywóch kategoriacha najwiêksz± rybê II za najwiêksz± wagêierwszej kategorii przyznano nagrody: ko³owrotek, pokrowiec wêdki ubranie przeciwdeszczowe oraz skrzynkê wêdkarskrugiej kategorii: wêdzisko spinningowe, pokrowiec wêdki kamizelka wêdkarska oraz skrzynka wêdkarska. Zdobywc± dwóch pierwszych nagród zosta³ Pan Krzysztof Bokszuwatórywi³ szczupakaadze 1320g GRATULUJEMY Dwie drugie nagrody otrzyma³ Pan Cezary Mileruwa dwie trzecie nagrody Pan Karol Koz³owskiuwaawody wêdkarskie zostao³±czonearsztatami podsumowuj±cymi, bêd±cymi dalszym etapem badañonsultacjiodowisku wêdkarzy prowadzonychamach projekturakcie zawodówarsztatów zostarzeprowadzonan. dodatkowa ankietyzacja dotycz±ca wypracowania standardów ³owiskawatery wêdkarskiej. Zawody wêdkarskie zostaakoñczone poczêstunkiem oraz rozlosowaniem nagródo¶ród osób, które wype³ninkietyianowicie: silnika elektrycznego do ³odzio³owrotkówêdek orazêdkarskie pobyty weekendowe Suwalszczy¼nie. Lista nagrodzonych: Wyniki badañ ankietowych. Szanowni Pañstwo, Badania ankietowe przeprowadzane zosta ramach programu INTERREG IIIBód wêdkarzy kilku krajów granicz±cychorzem Ba³tyckimym terenie Polski. Przedstawicielami strony polskiej zaanga¿owanymirzeprowadzenie ankietyzacjiealizacjê projektuAN 2000 Sustainable management of angling tourismrziejskiugustowie, ulaja 60-300 Augustów, tel 6434210, fax 6434211ail: [email protected] Polski Zwi±zek Wêdkarski, Gospodarstwo Rybackieuwa³kach, ulonopnickiej 10-400 Suwa³kiail: [email protected] Ostateczny termin zamkniêcia badañ analiz danych Po¶ród osób ankietowanych zostaozlosowaneostaci: silnika elektrycznego do ³odzi, ko³owrotków, wêdek orazêdkarskich pobytów weekendowych Suwalszczy¼nieybranym terminie. Dziêkujemy Pañstwu za ¿yczliwo po¶wiêcony czas! Seminarium podsumowuj±ce rezultaty projektu „Rozruszajmy zimêniach 26 lipca 2007odku „SZELMENTeleniewa odbyiêniowe seminarium podsumowuj±ce projekt „Rozruszajmy zimê wspólne przedsiêwziêcia rzecz rozwoju turystyki/rekreacji zimowej. Wziêliim udzia³ polscyia³oruscy przedstawicieledz regionalnychentralnych, organizacji planuj±cych rozwójromocjê turystyki. Po otwarciu seminarium przez Pani± Prezes El¿bietê Niedziejkoana Jana Kamiñskiego Marsza³ Województwa Podlaskiego oraz Michaia¿ury Dyrektora Departamentu Kultury Sportuurystykirodnie, nast±pirezentacja efektów projektu „Rozruszajmy zimêolejno¶ci zabras Pan Marsza³ek, który przedstawi³ plany rozwoju turystyki zimowejojewództwie podlaskim szczególno¶ci nowo budowanego Wojewódzkiegoodka Sportuekreacji „SZELMENT” Górze Jesionowej, który znacz±co poprawi dostêp do form zimowej turystyki aktywnejprawiania sportów zimowychegionie. Pan Marsza³ek podkre¶³ fakt¶rodek jako nowoczesne centrum turystyki aktywnejpor Che³miñski syn Tomasza, kancelisty biura powiatu augustowskiego oraz Józef Wysocki. Drugiego maja udaiê do powstania pierwsza grupa dziesiêciu mê¿czyznrnowa. Byliiej: Józef Klukowski Kistka Gudanowski Antoni Sitarski Dominik Kowerski Piotr Œwiderski Michalski Józef Wechner Antoni Milanowskiarcin Dzieniszewskiocy8 19 maja 1863 roku partiê „Wawra” zasiliastêpna grupa piêtnastu augustowian: Jerzy Mocarenko Jacewicz Zyskowski Wincenty Mordas Franciszek Sobek Kajetan Dyczewski Leopold Sawickignacy Kuligowski wyrobnicy, Alfons