Augustów Noclegi Nad Jeziorem Tanie Laptopy

Noclegi W Augustowie Praca W Chicago I Okolicach

Morskich ssaków policzyć role gdyby jak najwięcej, mickey czy innych by³ hymn emigracji Marsz, marsz Polonia. Uroczystoœæ zakoñczyiê wspólnym, podnios³ym œpiewem Hymnu Narodowego. Inscenizacja byomentem zadumy nad tragicznymi losami narodu polskiego. Konkurs artystyczny 29 kwietnia 2009 Zespole Szkó³ Integracyjnych nrm. PawIia³ymstoku odby³ siê konkurs artystyczny „CZ£OWIEKA TRZEBA MIERZYÆ MIAR¥ SERCAtórym udzia³ wziêczennice naszej szkoinga Ho³dyñska, Klepacka, Michniewicz, Wioletta Leszczyñska. Zaprezentowane piosenkê¯yjemy by byæ która jest jednoczeœnie hymnem szkoonkurs celu poznanie wartoœci nauczania PawI, pobudzenie aktywnoœci twórczej dzieci im³odzieromocjê talentów. Patronat nad konkursem objêli: Jego Ekscelencja Ksi¹dz Arcybiskup Edward Ozorowski, Prezydent Miasta Bia³egostoku Tadeusz Truskolaski, Podlaski Kurator Oœwiaty Jerzy Kiszkiel. Laureaci konkursu wyst¹pi¹ Koncercie Urodzinowym dla PawIinie „³ymstoku dnia 18 maja 2009czestniczkom konkursu serdecznie gratulujemy udzia tym artystycznym wydarzeniu. Opracowa Miros³aw ¯ukowski Konkursêzyka niemieckiego Dniarzeprowadzony zostalasie konkursêzyka niemieckiegoonkursie wziêdzia³ 12 osób. Uczestnicy konkursu mogli wykazaæ siê, zdobyti¹guat nauki, wiedzakresie gramatykieksyki. Opracowao¿ Bischoff NIE ŒWIÊCI GARNKI LEPI ale lepi¹ je uczniowie klasy II. Panie Bogumiis³owskalicja Wasilewska pokazazieciomaki sposób wykorzystaæ jedenzterech ¿ywio³ów. Glina jest bardzo cennym darem, jaki daje przyroda£atwo dostêpny, ekologiczny, znany przez cz³owieka juamierzch³ej prehistoriiliny mo¿ otrzymaæ miseczkê, dzie¿kê do przechowywania mleka, ale te wybudowaæ budynek gospodarczy. Uczniowie klasy II wys³uchali ciekawostek dotycz¹cych zastosowania glinyotem sami zakasali rêkawy¿yli fartuchy izabrali siê do pracy. Dziêki ogromnemu zapa³owiomocy pañ Bogusilicji powstarzepiêkne naczynia. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Dzieñ Zieminiudbyiêaszej szkole uroczyste obchody Œwiêta Ziemi. Uczniowielasy Va przygotowali inscenizacje, których treœci zawierapel do wszystkich mieszkañców naszej Planetyachowanie piêknejieska¿onej przyrody, wolnej od wszelkich zanieczyszczeñzkodliwej ingerencji cz³owieka. Celem przygotowanych inscenizacji ekologicznych bywra¿liwienie uczniów piêkno przyrodyœwiadomienie zagro¿eñn¹cychezmyœlnych dzia³añ cz³owieka. Podczas uroczystoœci uczniowie otrzymali równie¿ nagrody za osi¹gniêciaonkursach ekologiczno przyrodniczych, które takostarzeprowadzoneaszej szkolewi¹zkubchodami Dnia Ziemi. Podczas zmagañ konkursowych nale wykazaæ siê wiedzakresu ochrony œrodowiska. Wyniki konkursów pokaza nasi uczniowie posiadaj¹ bogate informacje ten temat. Mamy wiêc nadziejêiadomoœcimiejêtnoœciej dziedziny bêd¹ stosowane przez nichraktycetrzymane nagrody dostarcz¹ nie tylko radoœciygranej rywalizacji, ale takzmocni¹ postawy zaanga¿owaniachronê œrodowiska naturalnego. Dba³oœæorz¹dekzystoœærodowisku uczniowie rozpoczêli od najbli¿szych okoliczajiêkcjê sprz¹ iporz¹dkowania terenów Krasnopola. Uczestniczy tym wszystkie dzieci naszej szkoamy nadziejêroskayglestetykê otoczenia bêdzie im nieod³¹cznie towarzyszyæa¿dym miejscu ¿dym czasie. Nad projektem obchodówego realizacj¹ czuwalio¿ Korsakowskaucyna Sutu. Ludorfomasz Wo³kowycki. Nagrody ufundowaada Rodziców naszej szkopracowaeresa Ludorf Dyrektor Szkoodstawowej im. PawIrasnopolu informujeniach od 20 do 28 kwietnia 2009 rokuodzinach odo 15 odbêd¹ siê zapisy do klasyzieci urodzonych002 oraz 2003 roku do oddziarzedszkolnego dzieci urodzonych003 roku Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzaj¹cy danezieckuiejscu jego sta³ego pobytu /dotyczy dzieci zameldowanych poza obwodem tutejszej szkoerdecznie zapraszamy Rodziców do realizacji powy¿szego obowi¹zkustalonym terminie. Opracowara¿yna Ogórkis MITYCZNA LEKCJA HISTORII POWITANIE PERSEFONY Kiedy Demeter wita siêórk¹ Persefon gdy ta opuszcza królestwo swego mêadesa, œwiecie budzi siê wiosna. Wtym roku Persefonê przyszli powitaæ te¿ inni bogowie. Jacy? Zobaczcie sami Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko TURNIEJ BEZPIECZEÑSTWA RUCHU DROGOWEGO 17 kwietnia odbyiê Eliminacje Powiatowe Turnieju BRD. Nasz¹ szkoeprezentowali Jaros³aw Rydzewski Jakub Siergiej Maciej Œl¹zakyo jednazeœciu dru¿yn rywalizuj¹cych ze sob Ch³opcy zaprezentowali siê bardzo dobrze. Spoœród 18- uczestników kolejnoœæ miejsc po napisaniu testu byastêpuj¹ca. Rydzewski. Siergiej. Œl¹zak torze przeszkód dru¿ynaaszej szkoównie¿ byezkonkurencyjna. Najlepszy byiergiej, drugiydzewskirzecil¹zak. Ostatecznie Dru¿yna SP im. PawIrasnopolu zajê miejscekt przed SParolinie 29 pktP we Fr¹ckach 35 pkt. Indywidualnie pierwsze miejsce zaj Jaros³aw Rydzewski, drugi by³ Jakub Siergiejrzeci Maciej Œl¹zak. Uczniowie ciaja reprezentowali nasz¹ szkoraz powiat sejneñski podczas Finaojewódzkiego, który siê odbyokó³ce. Przyjechaam 16 zwyciêskich dru¿yn poszczególnych powiatów naszego województwa. Rywalizacja zaczêiê dla naszej dru¿yny niezbyt pomyœlnie. Miasteczko rowerowe uczniowie naszej szkoobaczyli po raz pierwszyiezbyt pewnie siê nim czuli. Rowerowy tor przeszkód jest zawsze siln¹ broni¹ Krasnopola. Tak by tym razem. Test poszed³ rewelacyjnie. Pozostaeszcze praktyczne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu¹ czêœci¹ turnieju nasi zawodnicy równie¿ dobrze siê uporali. Ostatecznie pierwsze miejsce zajêli gospodarze SPokó³ce 19 pkt drugie miejsce SPuroœni Koœcielnej 53 pktrzecie miejsce przypadzkole Podstawowejrasnopolu 55 pkt. Uczniowie otrzymali puchar, MP4 oraz inne drobne gad¿etyratulacje. Wracali do domu bardzo szczêœliwiowartoœciowani. Opracowa Robert Razin „DAJCIE WSZYSTKIM DO POEZJÊorowski „Odezwa 16 kwietnia obchodziliœmy Miêdzynarodowy Dzieñ Poezjizkole zosta³ przeprowadzony szkolny etap konkursu „Zabawaoezj Przed komisjk³adzieyrektor Gra¿yna Ogórkis nauczycielII Razin nauczycielolskiego ³gorzata Sobociñska nauczycielolskiego Rafa³ Jaczewski wyst¹pili: Aleksandra Lipnicka, Izabela Sosnowska, Maciej Œl¹zak, Mik³aszewicz, Ambrosiewicz, Ambrosiewicz, Karolina Kêcka, Jakub Siergiej£ukasz Bartosiewicz, Turowicz, Malinowska, Iwona Pajewska, Urszula Cha³ko, Balewicz, Patryk Bryliñski, Rafa³ Æwikliñski, Stolarska, Staniszewska, Izabela Rydzewska. kolejny etap pojedzieczniów. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Prelekcja temat po¿arów Spotkanieielêgniark¹ Biegi prze³ajowe Dniaczniowierasnopola reprezentowali nasz¹ szkoa zawodach sportowych biegach prze³ajowychowspudzie. Udzia³ brali uczniowieó¿nych szkó³