Augustów Noclegi Ul. Nadrzeczna

Noclegi Augustów Ulica Nadrzeczna

Elementów i kreowaną przez wyrazu pierwsza jest handlową a warto dziedzictwa UNESCO994; główny ośrodek naukiultury polskiej Litwie, siedziban. Polskiego Studia Teatralnegoilnie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Domu Kultury Polskiejilnie Wileńskich Spotkań Teatralnych Sceny Polskiej Historia. Pierwsza pewna wzmiankaieście pochodzi dopiero323istu Giedymina do papieża Jana XXIIzasie rządów Olgierda nastąpił365 roku najazd Krzyżaków Wilno podczas którego spłonęła większość zabudowy. Następny najazd Krzyżaków miał miejsce383o oblężeniu ponownie zdobyli miastoe spalili. Przełomowym rokiem dla Wilna był rok 1387. Wielki książę litewskiról polski Władysław Jagiełłoym właśnie rokuonsekwencji zawartej uniiolskąrewie385organizowałilnie uroczystość Chrztu Litwy, orazym samym roku nadał mu prawa miejskie magdeburskie, zaczął sprowadzać osiedleńców roku następnym ustanowiono podporządkowaną Gnieznu katolicką diecezję wileńską której czele stanął biskup Andrzej Jastrzębiec. Wilno rozwijało się dynamicznie. Jesienią 1390 roku Krzyżacysiążę Witold ponownie spalili miastoamek dolny. Klemens Moskarzewskiilnie obronił Zamek Górny. Ponowny najazd miał miejsce394 roku413 roku król Jagiełło ustanawiailnie województwo wileńskie. Po pożarze419 roku książę Witold rozpoczął budować pierwszy murowany zamek Górze Zamkowej. Potem powstał obok katedry murowany Zamek Dolnytyczniu 1429 roku zjeździe władców Europy Wschodniejrodkowejucku cesarz Zygmunt Luksemburski złożył propozycję koronowania Witolda króla Litwy. Planowane narześnia 1430 roku uroczystości koronacji Witoldailnie nie doszły do skutku, Polacy przejęli koronę oraz akty uprawomocniające koronację, wiezione przez specjalnych wysłanników cesarza. 27 października 1430 roku Witold zmarł. Także po śmierci Witolda Wilno pozostało siedzibą wielkich książąt litewskich. Po okresie walk wenętrznych za rządów księcia Świdrygiełłyygmunta Kiejstutowicza wielkim księciem litewskim został syn Jagiełły, Kazimierz Jagiellończyk, który nadał miastu kolejne prawarzywileje. Dla Wilna nastał długotrwały okres pokoju441 roku Kazimierz Jagiellończyk potwierdził prawa miejskieatach 1503 wybudowano mury obronne. Najświetniejszy okresziejach miasta to czasy zygmuntowskie. Powstała wówczas mennica, arsenał, młyny, most Wilejce, liczne szpitaleałace. Pracowali architekcizeźbiarze włoscy. Wilno stało się miastem wielu narodowości579 roku król Batory założył Akademię prowadzoną przez jezuitów, co stało się zalążkiem Uniwersytetu Wileńskiego. Miasto stało się dla Żydów Jerozolimą Północy Działała jednaajwybitniejszych szkół talmudycznych świecie. Rozwój miasta poważnie zahamował wielki pożar610 roku639 roku miały miejsce zamieszki tle religijnym; Kalwini zostali zmuszeni do opuszczenia miastaniuierpnia 1655rakcie wojny polsko-rosyjskiej po zajęciu miastatórym schroniła się okoliczna ludnośćielu grodów, Rosjanie wymordowali około 25 tysięcy ludzi. Pożarytolicy Litwy trwały przez 17 dni. Kolejnym ciosem była III wojna północnarakcie insurekcji kościuszkowskiejocy2 kwietnia 1794 doszłoilnie do walkrakcie których wypartoiasta Rosjan795 miasto znalazło sięaborze rosyjskimtało się stolicą guberni. Podczas wojen napoleońskich812 pomimo grabieży armii napoleońskiej był to dla miasta okres ponownej krótkotrwałej wolności Już 10 grudnia 1812 Wilno znowu zajęli RosjanieIXilno było miejscem rozwoju licznych patriotycznych organizacji np. filaretów, filomatów, Związek Patriotycznyzubrawców. Po powstaniu listopadowym831 Rosjanie zamknęli uniwersytet. Od 1861 sytuacjaieście zaczęła być coraz bardziej napięta, gdy podczas polskich pochodów patriotycznych kozacy zaatakowali manifestacje. Wybuchło powstanie styczniowe, podczas któregokolicy Wilna trwały zacięte walkirudniu 1862 uruchomiono Kolej Warszawsko-Petersburską, której Wilno stało się ważnym węzłem906nicjatywy Alfonsa Parczewskiego powstało Towarzystwo Przyjaciół Naukilnie912 Tadeusz Wróblewski założył Bibliotekę Wróblewskichilnieatach 1915 Wilno było okupowane przez Niemców. Po ustąpieniu Niemców rozgorzał polsko-litewski konfliktilno. Podczas wojny 1920 miasto zostało zdobyte dwukrotnie przez Armię Czerwoną 12 lipca 1920 rząd sowiecki zawarł układządem litewskim mocy któregon. Wilnouwalszczyzna miały być oddane Litwie. Sowieci uciekając przekazali Wilno Litwinom. Piłsudski zdecydował się nietypowe rozwiązanie problemu. Aby zająć Wilno posunął się do podstępu. Zlecił gen. Lucjanowi Żeligowskiemu, dowódcy Litewsko-Białoruskiej Dywizji Piechoty, upozorować buntkroczyć do Wilnaaździernika 1920 oddziały Żeligowskiego weszły do miasta. Proklamowano utworzenie państwa, tzw. Litwy Środkowej. 20 lutego 1922 jej parlament przyjął uchwałęłączeniu Litwy Środkowej do Polski. Wilno stało się stolicą województwaniu 19 września 1939 Wilno zajęły wojska radzieckie. Patrz: Obrona Wilna 1939 października 1939 Sowieci przekazali miasto Litwinom, lecz 15 czerwca 1940, ponownie je zajęli. 14 lipca 1940 zaczęły się wywózki Syberięzasie wojny prześladowaniaeportacje objęły 35 tys. mieszkańców Wileńszczyzny, głównie polskiego pochodzenia. 22 czerwca 1941 Niemcy zbombardowali miastoilka dni później je zajęli941gzekucjach przeprowadzonych przez Niemców oraz grupę kolaborującychimi Litwinów zorganizowanychddział specjalny we wsi Ponary zginęło 100 tys. mieszkańców oraz 20 tys. Polakówipca 1944 skoncentrowana pod miastem polska Armia Krajowa rozpoczęła atak Wilnoilka dni po nadejściu Armii Czerwonej NKWD aresztowało wszystkich polskich żołnierzyficerów oraz wydarło Wilnoąk polskich. Następnie już znacznie okrojoną terytorialnie Litwę razemilnem włączono do Związku Radzieckiegoo 1944 większość polskich mieszkańców została przesiedlona. Od tego czasuilnie zaczęli masowo osiedlać się Litwiniosjanie. Ruchy niepodległościowe zapoczątkowanezerwcu 1988 przez Litewski Ruch Rzecz Przebudowy nasiliły się990 styczniu 1991 doszło do starć pod wieżą telewizyjną. Od 17 września 1991 Wilno jest stolicą niepodległej Litwy. Puńsk to miejscowość położona