Noclegi Augustow 1911 Forum

Noclegi Augustów Agroturystyka

Mało byśmy serialowych epizodów czemu ich jama ( zajęciami szkole nauce ZAPRASZAMY 26 czerwca 2012 BAL GIMNAZJALNY Zapraszamy do galerii Zapraszamy KIERMASZ PODRÊCZNIKÓW SZKOLNYCH, który odbêdzie siê dnia 29 czerwca 2012 godz. 09 przed budynkiem szkolnym od strony wej¶cia do gimnazjum. Kiermasz organizuj± Ksiêgarnie KRAM³uszczayszkowa. ZAPRASZAMY Wyrazy szczerego wspó³czucia³êbokiego ¿aluowodu ¶mierci ojca pani Justyny Zielskiej sk³adaj± Kole¿ankioledzyimnazjum nrm. mjralteraadzyminie UWAGA! Wykaz podrêczników szkolnych obowi±zuj±cychoku szkolnym 2012. Wiêcej TUTAJ 19 czerwca 2012 uczniowielIod opiekwony Smoczyñskiej uczestniczylilenerze malarskimêbinkach MAZOWIECKIE DROGI NORWIDA, zorganizowanym przez TZNamach programu edukacyjnego PRZE¯YJ TOAMIlenerze wziêdzia³ ponad 100 uczniów ze szkó³ podstawowychimnazjówarekpna, Radzyminaêbinekodzano wyjechali¶ ROKiS do Dêbinek. miejscudzi arty¶ci mieli okazjê rozwijaæ swoje umiejêtno¶ci plastyczne maluj natury dworekkalaj±cy go przepiêkny park. Uczestnicy mieliodziny wykonanie pracysnej. Nastêpnie jury wy³oniajlepsze rysunkirzyznaagrody ich autorom. Laureatmiaszej szkoostaeata Niegowska miejsce, Kuciñska -II miejsce, Dominika Artomska kl.IIB -III miejsce. Po wyczerpuj±cej pracy twórczejdzi arty¶ci mieli czas odpoczynekabawê ¶wie¿ym powietrzu. koniec wszyscy posilili siê grochówk± oraz kie³baskrila. Plener by³ wspania okazj± do zaprezentowania swoich zdolno¶ci plastycznych, zdobycia nowych do¶wiadczeñ oraz poznania miejsc zwi±zanychciemwórczo¶ci. Norwida Zapraszamy do galerii Ju¿ pi± rokzêdu uczniowie Gimnazjum nrm. mjr. Stefana Waltera wziêli udziap³ywie kajakowym Czarn± Hañczana³em Augustowskim. Trasa sp³ywu prowadzipod Klasztoruigracho jeziora Serwygorasy wynosik. 100 km. 18 czerwca 2012 poniedzia³ek grupa 22 uczniówlas IIII pod kierownictwem nauczycieliezarego Wnukaolanty ¦lebiody-Szataniros³awy Góral oraz Dyrektora ROKiSiros³awa Jusiñskiego wyjechautokarem miejsce startu. Przy piêknej pogodzie wyp³ynêli¶ liczb± 13 kajaków czarterowanychirmy AS-Tour pierwszy etap. Trasa wiod jeziora Wigry, Czarn± Hañcz± do miejscowo¶ci Buda Ruska. Po po³udniu obiad, saunaielzece³owienie ryb, ogniskoie³baskamiasny sen. Wtorek to dzieñtórym pokonujemywa odcinkirzerw± obiadtanicy wodnej Fr±cki. Dalej trasa prowadzirzez bardzo malowniczy odcinek licz±cy ponad 25 km do Rygla, gdzie Hañczanie Bia³oruy sp³ywamytrefê Serw Kana³em Augustowkim. Noclegygolu¶niadanie³yniemy dalej Kana³em mijajo drodze jezioro Mikoszewo, Panieworle. Najwieksz± atrakcj± trzeciego dnia byuzy Kanale, które niestetylo¶ci trzech by remoncie. szczê¶cie podwójna ¶luza Paniewo oraz pojedyñcza Gorczycazynnetaiê atrakcj± dla sp³ywowiczów. Za ostatniemeste¶ jeziorze Serwy. Koñczymy sp³yw polu namiotowym Pod Krasnalem. Czwartek to dzieñ odpoczynku. Pogoda zaczêiê psuæ. Lekkie och³odzenierzelotne opady deszczu nie popsuednak humorów. Wspólny posi³ekieleziorze, wêdkowanie oraz wyprawa kajakami po jeziorze wype³nizas pobytu polu biwakowym. Jeszcze tylko ostatnie ogniskoielona noc. Ostatni dzieñ pi±tek. Pakujemy siê przy marnej pogodzieo obiedzie ¿egnamy jezioro Serwyadzyminie jeste¶ okoodziny 18. Do zobaczeniaastêpnym roku Zapraszamy do galerii Nieub³agany up³yw czasu sprawidchodz± kolejne rocznikiierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego, natomiast ¿yj±cy uczestnicy dramatycznych wydarzeñ podczas II wojny ¶wiatowej czêsto ze wzglêdu swój wiek oraz zdrowia nie mog± uczestniczyæ we wszystkich uroczysto¶ciach rocznicowych organizowanychminie Radzymin. Dlategoat temunicjatywy prezesa Towarzystwa Przyjació³ Radzymina Wnuka, uczniowie Gimnazjum nr Radzyminie nawi±zali wspó³pracê ze ¦wiatowym Zwi±zkiemierzy Armii Krajowej. Od wrze¶ 2007 roku gimnazjali¶ci, wspólnieohaterami Polskiego Pañstwa Podziemnego, uczestniczoczcie Sztandarowymierzy AK Radzymiñskiego Obwodu Rajski Ptak. Dladzieest to wielki zaszczytspaniaekcja patriotycznego wychowania. Widok uczniów nios±cych sztandar Radzymiñskichierzy Armii Krajowej sta³ siê sta³ym elementem uroczysto¶ci patriotycznych organizowanych terenie naszego miastarakcie uroczysto¶cikazji rocznicy utworzenia Polskiego Pañstwa Podziemnego, która odbyiê 25 wrze¶ 2010a Cmentarzu Poleg³ychadzyminieierze AK oficjalnie przekazali swój Sztandar pod opiekê gimnazjalistów. Podczas ¶wiarodowychocznic wa¿nych wydarzeñistorii Polski sk³ad Pocztu Sztandarowegoi±gu ostatnich trzech lat stanowili nastêpuj±cy uczniowie: Zalewska, Niedzieska, Urban£ukasz Roguskiiktor Sochacki. Ponadtoiektórych uroczysto¶ciach stak³ad Pocztu uzupe³niaczennice klasy IIIb: Kacprzak, Kostrzewaa³gorzata Reluga. Wymienieni uczniowie koñczzerwcu 2012 roku naukêimnazjum nrm. mjr. Stefana Waltera, jednak ju¿ zg³aszaj± siê ich koledzy³odszych klas, by dalej kontynuowaæ chlubn± tradycjê zwi±zanajnowszymi dziejami naszego narodu. Dladego pokoleniaierze AKzisiaj autorytetami, prawdziwymi Bohaterami symbolami odrodzonejolnej Polski. Opiekundzieczestnicz±cejoczcie Sztandarowym, nauczyciel historiidys³aw Kolatorski, nie moarzekaæ brak chêtnych. Widaæatriotyczne wychowanie jest jednymtutów Gimnazjum nr Radzyminie. Naleodaæysi³ek gimnazjalistów uczestnicz±cychoczcie Sztandarowym zosta³ doceniony ¦wiatowy Zwi±zekierzy Armii Krajowej oraz Towarzystwo Przyjació³ Radzymina. 15 czerwca 2012dbyiê wspaniaycieczka edukacyjna ¦ladamiierzy AK, zorganizowana przez prezesa TPR Wnuka. Razem³odzie zwiedzanie Muzeum Pamiêcialmirach udali siê ¶wiadkowie wydarzeñ sprzed wielu lat radzymiñscyierze AK Wojciechowski Ryszard Zacheja ps. Sêdziwoj. Ich wspomnienia oraz wyczerpuj±cy wyk³ad prezesanuka stanowiiezwyk lekcjê historii. Opiekunomdziewonie Jaworskiej³adys³awowi Kolatorskiemu, widok wychowankówchaj±cychkupieniu relacji dotycz±cych martyrologii narodu polskiego oraz odwiedzenie miejsc spoczynku poleg³ych podczas II wojny ¶wiatowej po raz kolejnyiadomi najlepsze efektyychowaniu patriotycznym przynosz± tzw¿ywe lekcje historii. Zalewska uczennica kl. IIIrzez ostatnie dwa lata ³am zaszczyt uczestniczyæ we wszystkich wa¿nych uroczysto¶ciach patriotycznych, reprezentujztandar Armii Krajowej terenie miastaminy Radzymin. Uroczyste przekazanie Sztandaru AK Obwód Rajski Ptak odbyiê we wrze¶niu 2010a Cmentarzu Poleg³ychadzyminie, który trzyna¶cie lat temu odwiedzi³ Ojciec ¦wiêty Pawe³ II. Byo dla nas wyj±tkowa chwilaowa¿ne wyzwanie. Przejêcie tak donios³ej misji, jak± jest uczestnictwooczcie Sztandarowymmieniuierzy AK to ogromna rado zarazem wielka odpowiedzialnou¿ jako oficjalni przedstawiciele brali¶ udzianbchodach rocznicy odzyskania Niepodlegi¦wiêta Konstytucjiaja czy rocznicach Cudu nad Wis920 roku. Ponadto 14 lutego 2012 Zespole Szkó³ im. Armii Krajoweja³ubicach uczestniczyli¶mybchodach siedemdziesi±tej rocznicy powstania Armii Krajowejrzy