Noclegi Augustow Borki Wielkie

Noclegi Augustow Ostry Rogue

Ale zarazem działanie zaklęć już błagalnych zamiast, dziwo opuścić nie szkoajliczniejsz„reprezentacjê” wystawilasa III. Regionalny koordynator tego konkursu wyznaczy³ SPrasnopolu miejscetórym oprócz naszych dzieci pisali równie¿ uczniowie tutejszego gimnazjumodzinieszyscy uczniowie zebrali siêali Historycznejo zakodowaniu swoich danych kartach odpowiedzi, przez 75 minut rozwi¹zywali test. Teraz ju¿ tylko oczekujemy wyniki… Opracowa Tomasz Wo³kowycki SPRAWDZIAN PRÓBNYPERONEMAZET¥ WYBORCZ miesirzed organizowanym przez CKE sprawdzianem szóstoklasisty uczniowieniuieli mo¿liwoœæ przetestowania swojej wiedzymiejêtnoœci próbnym sprawdzianie szóstoklasisty przygotowanym przez wydawnictwo OPERONazetê Wyborcz Próbny sprawdzian zacz siê punktualnie. Uczniowie rozwi¹zywali arkusze egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi przez wydawnictwo OPERON. Sprawdz¹ one poziom osi¹gniêæ uczniówakresie: czytania, pisania, rozumowania, korzystanianformacji, wykorzystywania wiedzyraktyceniuk. godz. 15 stronie www.sprawdzian.operon.pl zostan¹ opublikowane odpowiedzi do arkuszy. Uka siê one równie¿ ³amach Gazety Wyborczej. Po sprawdzeniu arkuszy przez nauczycieli, wyniki zostan¹ umieszczoneystemie danych ogólnopolskich, który bêdzie dostêpny stronie www.sprawdzian.operon.pl Wszystkim uczniom ¿yczymy powodzenia! Opracowara¿yna Ogórkis Szkoodstawowa im. PawIrasnopolu przyst¹pio udzia du¿ym projekcie„Kompetencje kluczowe drog¹ twórczego rozwoju” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej finansowanym przez Uniê Europejsk¹ Fundusze unijne zostaozyskane przez: Akademiê Podlaskiedlcach Fundacjê Rozwoju Lubelszczyzny Projekt realizowany jestzterech województwach: podlaskim, warmiñsko-mazurskim, lubelskimazowieckim. Projekt ten bêdzie trwa³ od lutego 2009r doczniowie klas ramach projektu uczestniczodatkowych zajêciach pozalekcyjnych. Zajêcia rozwijaj¹ umiejêtnoœci kluczoweatematyczno/przyrodniczeorozumiewanie siêêzyku rosyjskimwiadomoœæ kulturow Dzieci bêd¹ te¿ uczestniczyæycieczkach do teatru, muzeów oraz bêd¹ bradziaonkursachlimpiadach. Opracowara¿yna Ogórkisuzeumtarym Folwarku Uczniowie kl. II-IIInyjechali do Suwao Ba³tyk film Madagaskar drodze powrotnej do szkorupa ogl¹dnêystawêUZEUM WIGIERtarym Folwarku. Zwiedzanie muzeum okazaiê wycieczkzasierzestrzeniowoczesnym obiekcie uczniowie poznali wskroœ jezioro Wigry odbinj¹cych stworzeño malownicze, nadwodne pejzaêdrujo muzeum ogl¹dali filmyrezentacje multimedialne. Szczególn¹ uwagê zwrócili wystawê pt. Czas Mamuta. Obejrzeli chatê wykonanoœci mamutów oraz szcz¹tki ssaków plejstoceñskich. Ca³ej tej podróowarzyszy³ œpiew ptaków. Opracowaenata Razin Bal przebierañców kldby³ siê bal przebierañców. Stroje byspaniarzy muzyce bawiiê piêkne królewny, urocze wró¿ki, tajemnicze czarodziejki, odwa¿ni kowboje, nieustraszeni Zorro, rycerzeó¿ne zwierz¹tka. Byonkursy, poczêstunekuobrej zabawy. Opracowaa³gorzata Rapczyñska ZAKONYREDNIOWIECZU, CZYLI ORA ET LABORA Po raz kolejny Szkoodstawow¹ odwiedziractwo Rycerskie przy zamkuniewie. Tym razem przedstawienie dotyczyagadnienia zakonówredniowieczu. Jak zapisano gêsim pióremergaminowych ksiêgacha³ej Europie ponad 1000 lat temu, za spraw¹ modlitwyiê¿kiej pracy powstawaiczne domy zakonne. Miane dwojaki charakter¿ebny lub rycerski. Franciszkanie, dominikanie, bernardyniystersi swoj¹ ciêrac modlitw postem, pos³ug¹ bliŸnim przybli¿ali Królestwo Niebieskie zagubionym duszyczkomIurcy Seld¿uccy zajêli Ziemiê Œwiêt Za spraw¹ Stolicy Apostolskiej rozpoczêto ruch zwany KRUCJATAMI. Bracia zakonni zamiast habitów wk³adali zbrojeisma zamieniali miecze. Owi rycerze zakonni to: joannici, templariusze ikrzy¿acyIIIistoria Polski splotiêziejami Zakonu Szpitala Najœwiêtszej Maryi Panny Domu Niemieckiego wJerozolimie. Skutkiem tego¿ wydarzenia byag³ ba³tyjskich plemion Prusówaæwingów oraz utrata Pomorza Gdañskiego. Uczniowie mogli przymierzyæ habity braci cystersów oraz zbroje templariuszyrzy¿aków. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Dla Babciziadka Corocznym zwyczajem, gdy zbliiê Dzieñ Babciziadka wnuczêtaadoœci¹ goszcz¹ swoje Babcieziadków. Prezentuj¹ siê podczas wystêpów artystycznych, obdarowuj¹ goœcisnorêcznie wykonanymi upominkamio odœpiewaniu 100 LAT zapraszaj¹ nadki poczêstunekawê. Opracowaa³gorzata Rapczyñska Bal przebierañców Bal choinkowo noworoczny Jak co rokuym razem przyby³ do nas Œwiêty Miko³aj. By³ bardzo miawet za duzieci nie pyta obdarowa³ ¿dego prezentem, pos³ucha³ wierszyiosenekobie samym, obejrza³ inscenizacjê pt. Ba³wanani Zima, zatañczyzieæmidjecha³ do innych grzecznych dzieci. Opracowaa³gorzata Rapczyñska Kuligiko³ajewie Kulig³uszynie Dniaczniowie klII pod opiek¹ wychowawców przyjemnie spêdzili czas kuligu we wsiszyn. Organizatorzy spotkania przygotowali naszym maluchom wiele atrakcjirzejaê saniami, zjazdy workachórkiazdê wsiodle koniu. Zmarzniêci mogliœmy siê napiæ gor¹cej herbatypiec kie³baskê ognisku. Wszystkim dopisywa³ dobry humor. Pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do szko niecierpliwoœci¹ czekamy nastêpnego roku, aby œwietnie bawiæ siê œniegu. Uczestnicy kuligu bardzo serdecznie dziêkuj¹ Pañstwu Korenkiewiczom za ich goœcinnoœæpraszaj¹ siê za rokle dopisze aura. Opracowaucyna SutuRADZIEJE SUWALSZCZYZNYAZUR WSCHODNICHUZEUM OKRÊGOWYMUWA£KACH Je¿eli szukaæ informacjiaæwingach, to najlepiej wybraæ siê do Muzeum Okrêgowegouwa³kach. Znajduje siê stakspozycja poœwiêcona plemieniu, które funkcjonowaa SuwalszczyŸnie do XIII wieku. Kl. Vab wrazpiekunamio¿en¹ Korsakowsk. Katarzyn¹ Niemkiewicz-Koneszko zwiedzaystawy poœwiêcone najwczeœniejszemu osadnictwu, sposobom pochówku, zabudowie, rolnictwu, handlowiontaktomnnymi ludami. Co najbardziej zainteresowaczniów? Makiety przedstawiaj¹ce osadê nawodneremoniê pochówku woja jaæwieskiego. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Sprawdzian próbny kl. VIoku szkolnym 2008 uczniowie klasy przyst¹pili do sprawdzianu próbnego, który miejscetyczniu izorganizowany by³ wed³ug wytycznych Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnejmczniowie zmagali siêytaniami dotycz¹cymi Wêdrówek bliskichalekich. Nad zachowaniem wszelkich procedur czuwaomisje egzaminacyjne pod kierunkiem pani dyrektor Gra¿yny Ogórkis: Razin, Rafa³ Jaczewski, Ludorf, Katarzyna Niemkiewicz-Koneszko, Sylwia Polensrowska, Tomasz Wo³kowycki, Alicja Wysocka, ³gorzata Kis³owska. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Piknik zimowyzarnej Buchcie Korzystaj zaproszenia pañstwa Klepackich oraz dobrej pogody, kl. IVbI wybrali siê piknik œniegu. Razemychowawczyni¹ opiekê nad wszystkimi sprawowali: pani Korzenieckaan Tomasz Wo³kowycki. Uczniowie zjeliórki sankach, workach wypychanych sianem oraz plecachrzuchach! Zjeli pojedynczo lub tworzyli poci¹gi. Opiekunowie takrzy³¹czyli siê do wspólnej zabawy. Po bia³ym szaleñstwie przyszed³ czas ognisko, ciepie³baskiorerbatê. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Spotkanie op³atkowe Nie daiêszeæ okrzyków zagrzewaj¹cych do sportowej rywalizacjiowietrzu nie szybowadna pi³, nie rozbrzmiewa³ odg³os trenerskiego gwizdka. choince niczym pi³ki wisiaombki. Miast gwarnych okrzyków pop³ynêŸwiêki kolêdy. Przy ubogiej stajence gromadzili siê uczniowie Szkoodstawowejimnazjum wrazodzicami, nauczycielamiozosta³ymi pracownikami szko³odzi aktorzy wcielili siêole betlejemskich postaci, aby wyrwaæ nasziœrzenieœæistoriê dziejów, kiedy narodzi³ siê nasz Zbawicielalach œpiewanych kolêd przybli siê chwila, kiedy dŸwiêk ³amanego op³atka wezwie do pojednania, przebaczenia, zgody, sk³adania sobie wzajemnie ¿yczeñ. Wszyscy byli jakby inni, moardziej radoœni, uœmiechniêci, sobie ¿yczliwi… Czy Jezus znalaz³ miejscewoim sercuoamkn¹³eœ przed Nim tak, jak przed drugim cz³owiekiem drzwio by³ przecie¿ czas egzaminui³oœci, który wci trwaigdy nie jest za póŸno, abyamiennego serca uczyniæ Jezusowi mieszkanie. Opracowa Miros³aw ¯ukowskiizytaniela 18 grudnia nasza klasa pojechautobusem szkolnym do Milewskiego. Ch³opiecodzicamiziadkami czeka³ naswoim domu. Wszyscy przywitaliœmy siêtanêliœmy dookoaszego kolegi. Recytowaliœmy wierszepiewaliœmy piosenki. Niektórzy uczniowie dali prezenty, które przywieŸliœmy. Mamaata poczêstowali wszystkich cukierkami. Myœlêa wizyta sprawiadoœæ ch³opcu. Opracowa Jakub Wysocki klasa II Wigilie klasowe Andrzejkizieci miaabawê andrzejkow Byeso tajemniczo. Byró¿byabawyytmie disco. Opracowaa³gorzata Rapczyñska Program profilaktyczny Dobre wybory Dnia naszej szkole zosta³ przeprowadzony program profilaktyczny Dobre wybory. Wziêliim udzia³ uczniowie klasy szóstej. Program zosta³ opracowanyaprezentowany przez wyk³adowcê psychologii pozytywnego myœlenia Wojtka Backiela iPiotra Œwiergalskiego artystê, który znakomite doœwiadczenieracy³odzie go¶cinno¶ci. 115 miejsc3 pokojachsobowych oraz apartamentachentrum Miastaabytkowym budynku,