Noclegi Augustow Nieruchomosci Bialystok

Augustów Noclegi Wolne Miejsca

Drastyczne sceny oczywiście inne typy obcości wpisane jest samobójczą śmierć sami zakasali rêkawy¿yli fartuchy izabrali siê do pracy. Dziêki ogromnemu zapa³owiomocy pañ Bogusilicji powstarzepiêkne naczynia. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Dzieñ Zieminiudbyiêaszej szkole uroczyste obchody Œwiêta Ziemi. Uczniowielasy Va przygotowali inscenizacje, których treœci zawierapel do wszystkich mieszkañców naszej Planetyachowanie piêknejieska¿onej przyrody, wolnej od wszelkich zanieczyszczeñzkodliwej ingerencji cz³owieka. Celem przygotowanych inscenizacji ekologicznych bywra¿liwienie uczniów piêkno przyrodyœwiadomienie zagro¿eñn¹cychezmyœlnych dzia³añ cz³owieka. Podczas uroczystoœci uczniowie otrzymali równie¿ nagrody za osi¹gniêciaonkursach ekologiczno przyrodniczych, które takostarzeprowadzoneaszej szkolewi¹zkubchodami Dnia Ziemi. Podczas zmagañ konkursowych nale wykazaæ siê wiedzakresu ochrony œrodowiska. Wyniki konkursów pokaza nasi uczniowie posiadaj¹ bogate informacje ten temat. Mamy wiêc nadziejêiadomoœcimiejêtnoœciej dziedziny bêd¹ stosowane przez nichraktycetrzymane nagrody dostarcz¹ nie tylko radoœciygranej rywalizacji, ale takzmocni¹ postawy zaanga¿owaniachronê œrodowiska naturalnego. Dba³oœæorz¹dekzystoœærodowisku uczniowie rozpoczêli od najbli¿szych okoliczajiêkcjê sprz¹ iporz¹dkowania terenów Krasnopola. Uczestniczy tym wszystkie dzieci naszej szkoamy nadziejêroskayglestetykê otoczenia bêdzie im nieod³¹cznie towarzyszyæa¿dym miejscu ¿dym czasie. Nad projektem obchodówego realizacj¹ czuwalio¿ Korsakowskaucyna Sutu. Ludorfomasz Wo³kowycki. Nagrody ufundowaada Rodziców naszej szkopracowaeresa Ludorf Dyrektor Szkoodstawowej im. PawIrasnopolu informujeniach od 20 do 28 kwietnia 2009 rokuodzinach odo 15 odbêd¹ siê zapisy do klasyzieci urodzonych002 oraz 2003 roku do oddziarzedszkolnego dzieci urodzonych003 roku Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzaj¹cy danezieckuiejscu jego sta³ego pobytu /dotyczy dzieci zameldowanych poza obwodem tutejszej szkoerdecznie zapraszamy Rodziców do realizacji powy¿szego obowi¹zkustalonym terminie. Opracowara¿yna Ogórkis MITYCZNA LEKCJA HISTORII POWITANIE PERSEFONY Kiedy Demeter wita siêórk¹ Persefon gdy ta opuszcza królestwo swego mêadesa, œwiecie budzi siê wiosna. Wtym roku Persefonê przyszli powitaæ te¿ inni bogowie. Jacy? Zobaczcie sami Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko TURNIEJ BEZPIECZEÑSTWA RUCHU DROGOWEGO 17 kwietnia odbyiê Eliminacje Powiatowe Turnieju BRD. Nasz¹ szkoeprezentowali Jaros³aw Rydzewski Jakub Siergiej Maciej Œl¹zakyo jednazeœciu dru¿yn rywalizuj¹cych ze sob Ch³opcy zaprezentowali siê bardzo dobrze. Spoœród 18- uczestników kolejnoœæ miejsc po napisaniu testu byastêpuj¹ca. Rydzewski. Siergiej. Œl¹zak torze przeszkód dru¿ynaaszej szkoównie¿ byezkonkurencyjna. Najlepszy byiergiej, drugiydzewskirzecil¹zak. Ostatecznie Dru¿yna SP im. PawIrasnopolu zajê miejscekt przed SParolinie 29 pktP we Fr¹ckach 35 pkt. Indywidualnie pierwsze miejsce zaj Jaros³aw Rydzewski, drugi by³ Jakub Siergiejrzeci Maciej Œl¹zak. Uczniowie ciaja reprezentowali nasz¹ szkoraz powiat sejneñski podczas Finaojewódzkiego, który siê odbyokó³ce. Przyjechaam 16 zwyciêskich dru¿yn poszczególnych powiatów naszego województwa. Rywalizacja zaczêiê dla naszej dru¿yny niezbyt pomyœlnie. Miasteczko rowerowe uczniowie naszej szkoobaczyli po raz pierwszyiezbyt pewnie siê nim czuli. Rowerowy tor przeszkód jest zawsze siln¹ broni¹ Krasnopola. Tak by tym razem. Test poszed³ rewelacyjnie. Pozostaeszcze praktyczne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu¹ czêœci¹ turnieju nasi zawodnicy równie¿ dobrze siê uporali. Ostatecznie pierwsze miejsce zajêli gospodarze SPokó³ce 19 pkt drugie miejsce SPuroœni Koœcielnej 53 pktrzecie miejsce przypadzkole Podstawowejrasnopolu 55 pkt. Uczniowie otrzymali puchar, MP4 oraz inne drobne gad¿etyratulacje. Wracali do domu bardzo szczêœliwiowartoœciowani. Opracowa Robert Razin „DAJCIE WSZYSTKIM DO POEZJÊorowski „Odezwa 16 kwietnia obchodziliœmy Miêdzynarodowy Dzieñ Poezjizkole zosta³ przeprowadzony szkolny etap konkursu „Zabawaoezj Przed komisjk³adzieyrektor Gra¿yna Ogórkis nauczycielII Razin nauczycielolskiego ³gorzata Sobociñska nauczycielolskiego Rafa³ Jaczewski wyst¹pili: Aleksandra Lipnicka, Izabela Sosnowska, Maciej Œl¹zak, Mik³aszewicz, Ambrosiewicz, Ambrosiewicz, Karolina Kêcka, Jakub Siergiej£ukasz Bartosiewicz, Turowicz, Malinowska, Iwona Pajewska, Urszula Cha³ko, Balewicz, Patryk Bryliñski, Rafa³ Æwikliñski, Stolarska, Staniszewska, Izabela Rydzewska. kolejny etap pojedzieczniów. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Prelekcja temat po¿arów Spotkanieielêgniark¹ Biegi prze³ajowe Dniaczniowierasnopola reprezentowali nasz¹ szkoa zawodach sportowych biegach prze³ajowychowspudzie. Udzia³ brali uczniowieó¿nych szkó³ naszego województwa. Klasê IV reprezentowa³ Dawid Godlewski. Maciej Œl¹zak reprezentowa³ klasêlasê reprezentowali: Krystian Miszkiel, Eryk Kulbacki, Rafa³ Æwikliñski, Marcin Jag³owski, Patryk Bryliñski. Zawodników startuj¹cycha¿dej kategorii byo 80 osób. Opracowaa³gorzata Kis³owska Rocznica œmierci PawI Dniabchodziliœmy IV rocznicê œmierci PawIaszej szkole. Uczniowie klasy Vbhór szkolny przedstawili montawno-muzyczny, który siê piosenkiiersze poœwiêcone patronowi naszej szkoo krótkim montaelegacja uczniów zapalinicze przy pami¹tkowej tablicy PawI. Opracowaa³gorzata Kis³owska Spotkanieigrach Dniaoczet sztandarowyk³adzie Wiœniewska, Stolarska, Rafa³ Æwikliñski pojecha³ do Wigier. Obchody IV rocznicy œmierci PawI rozpoczêiê Msz¹ œwiêt¹ celebrowan¹ przez biskupa Jerzego Mazura. Po Mszy œwiêtej zostaoœwiêcona czytelnia. Dalsza uroczystoœæ przebiegagodniearmonogramem. Opracowaa³gorzata Kis³owska SPRAWDZIAN KLASY VIniudby³ siê ogólnopolski sprawdzian klas szóstych zorganizowany zgodnierocedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnejarszawiekrêgowej Komisji Egzaminacyjnejmrzydziestu jeden uczniów klasy przyst¹pio sprawdzianu wykorzystujwoje umiejêtnoœciiedzê nabyt¹ podczas szeœcioletniej edukacjizkole podstawowej. Sprawdzian przebiega³ pod kontrol¹ Zespo³ów Nadzoruj¹cychk³adzie nauczycieli Szkoodstawowejimnazjum wKrasnopolu. Wyniki sprawdzianu zostan¹ udostêpnione pod koniec maja 2009pracowara¿yna Ogórkis Pierwszy dzieñ wiosnyddzialezieñ wiosny Uczniowie klIniuowitali wiosnêuzeum im. Marii Konopnickiejuwa³kach. Uczestniczyli wzajêciach literacko poetyckichWIECIE BAŒNI pt. Poznajemy krasnoludkiu¿ wiosna. Ogl¹dali wystawê prezentujciewórczoœæ Marii Konopnickiej. Otrzymali upominkiostaci zak³adek do ksi¹¿ek. Wykonali prace plastyczne, które przywieŸli do szkopracowaenata Razin Pierwszy dzieñ wiosny Kangur matematycznyniu 19 III 2009dbyiê kolejna edycja miêdzynarodowego konkursu „Kangur matematyczny do któregoym roku przyst¹pi2 uczniów naszej szkoajliczniejsz„reprezentacjê” wystawilasa III. Regionalny koordynator tego konkursu wyznaczy³ SPrasnopolu miejscetórym oprócz naszych dzieci pisali równie¿ uczniowie tutejszego gimnazjumodzinieszyscy uczniowie zebrali siêali Historycznejo zakodowaniu swoich danych kartach odpowiedzi, przez 75 minut rozwi¹zywali test. Teraz ju¿ tylko oczekujemy wyniki… Opracowa Tomasz Wo³kowycki SPRAWDZIAN PRÓBNYPERONEMAZET¥ WYBORCZ miesirzed organizowanym przez CKE sprawdzianem szóstoklasisty uczniowieniuieli mo¿liwoœæ przetestowania swojej wiedzym Pobierowoziwnówek Bliskość Morza Bałtyckiego,