Noclegi Augustow Siatka Leśna

Noclegi Augustow Lauren

Pixara trudno rozbiła bank tutaj przyjemny lekturze jednak nie wystarczyło tydzieñ naukiiceum przychodzili galowo ubrani, by pokazaæe dnila nich bardzo wa¿ne. Dnia 19 kwietnia 2011 roku delegacja uczniówiceum Ogólnoksztaego wziêdziaroczysto¶ciach zwi±zanychierwsz± rocznic¶mierci oraz pogrzebem ostatniego prezydenta RP uchod¼ctwie Ryszarda Kaczorowskiego. Uroczystodbyiêi±tyni Opatrzno¶ci ¿ejarszawie Wilanowie. Ju¿ pi± rokzêdu odbyiê rozgrywkii³ce siatkowej szkó³ ponadgimnazjalnych, pod patronatem Pani Dyrektor Joanny Lisek. Niezawodnie stawiiê wszystkie augustowskie szkoednie. Dawid Jewdokimow uczeñ klasy 2d zakwalifikowa³ siê do etapu centralnego Olimpiady Literaturyêzyka Polskiego. Gratulacje! Konkurs pod patronatem STAROSTY POWIATU AUGUSTOWSKIEGO odby³ siêarca 2011 godz.00SOugustowie dwóch poziomach: uczniów szkó³ gimnazjalnychonadgimnazjalnych. Ogólnopolska akcja Zimowe Ptakoliczenie 2011 zainteresowaieludych ornitologówiików przyrody równieaszej szko2 grudnia 2010 rokuaszej szkole odbyiê jase³, które pomogczniomauczycielom wpa ¶wi±teczny nastrójrzygotowaniu spektaklu brali udzia³ uczniowie gimnazjumiceumoniedzia³ekrudnia odby³ siêaszej szkole turniej pi³ki halowej PARAFIADAuchar ufundowany przez Ks. Pra³ata Jana Wróblewskiego proboszcza Parafii pod wezwaniem Naj¶wiêtszego Serca Jezusowego. Od pocz±tku roku szkolnego 2010 nasi uczniowie odnie¶ wiele sukcesów polu artystycznym. 19 listopada 2010 roku szkolny teatr Res Humanae go¶ciespole Szkó³ nr 37 im. Agnieszki Osieckiejarszawie ze spektaklem podstawie tekstów Osieckiej Nie odk³adajcie pó¼niej miie¿yseriied³ug scenariusza pani ¿eny Bendig. Augustów bierzeiej udzia³ po raz drugiaszym rejonie mamy 31 Super Wolontariuszywnie Liceum Ogólnoksztaego im. Grzegorza Piramowicza, ale jestami równie¿ kilka osóbI Liceum Ogólnoksztaego im. Polakówolonii ¦wiecie. 15 listopadaamach akcjidzisuj± przeprowadzonej przez Edukacji Obywatelskiejaszej szkole odbyiê prawybory burmistrza miasta. Zostane poprzedzone debatdzia³em kandydatów: Panem Kazimierzem Ko¿uchowskim, Panem Adamem Sieñko oraz Pani± Ann± Urban. Dnia 10 listopada 2010 naszej szkole odby³ siê uroczysty apelkazji rocznicy odzyskania niepodlegiej okazji klasa IIod kierunkiem Pani Marzanny Markowskiej, przygotowapektakl pt. Po co mówiæ 15 ¼dziernika 2010 rokuaszej szkole odbyiê obchody Dnia Edukacji Narodowej3 rozpocz siê uroczysty apel, który zaproszono pracuj±cych obecniemerytowanych nauczycieli oraz pracowników Zespozkó³ Ogólnoksztayugustowie. Jednymo¶ci by³ poprzedni dyrektor szkoan Zdzis³aw Badowskiniacha¼dziernika 2010 klasa IIc pod opiekarzanny Markowskiej orazogny Sieñko bradziaarsztatach geograficzno-biologicznychurtulu, prowadzonych przez pracowników Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 25 wrze¶ ¼dziernika braszej Szkole odbyiê warsztaty dziennikarskie prowadzoneamachdzie¿owej Akcji Multimedialnej. Wielu wra¿eñiezapomnianych przygód dostarczyam, uczniom Liceum Ogólnoksztaego im. Grzegorza Piramowicza wymianadzie¿owa realizowanaamach projektu Nauka nie zna graniciedzizia³aniuniu 20 wrze¶ 2010 godz. 12 odbyiêaszej szkole uroczyste otwarcie kompleksu boisk wybudowanychamach programu Moje boisko Orlik 2012. Sprawozdanie merytoryczneealizowanegoaszej Szkole projektu ekologicznego. OTRZÊSINY, jednoajgiejszych wydarzeñaszej szkole zwi± jestrzywitaniem pierwszoroczniaków Dniarze¶nia0, wypoczêci, pe³ni sinergii wrócili¶myury naszej szkoa sali gimnastycznej szkogromadzili siê uczniowie, nauczyciele oraz przedstawicieledz samorz±dowych województwaiastaniu roku naszadzie¿ gimnazjalna oraz licealna wziêdziaokazie ratownictwa wodnego. Siódmy czerwca by³ dniem wyj±tkowym wyjechali¶ doch. Po ca³ym dniu mêcz±cej podróotarli¶ do Czech, gdzie mieli¶ zaplanowany nocleg. Do Italii przyjechali¶ dopiero nastêpnego dnianiuzerwcaodzinieano Panie Nowickaarbara Sadowska wyruszy grupdzie naszej Szkoo Druskiennik tygodniow± wymianê zorganizowanamach projektu Nauka nie zna granicamach realizacji drugiego etapu tego projektu odbyiê wyjazdy edukacyjne do Parków Narodowych Naszego Regionu. Je¶ jeste¶ ju¿ pe³noletnihcesz pomóc drugiemu cz³owiekowi bêdziesz to szansê. Wystarczy zg³osiæ siê 27 maja 2010 salê teatraln± naszej szkou¿ od godzrzez ostatnie trzy lata spotykali¶ siê szkolnych korytarzach, wspólnie przygotowywali¶ szkolne imprezy oraz wymieniali¶ siê nie tylko notatkami, ale taknformacjamiauczycielachrzedmiotach. Pamiêtamy jak cieprzyjêli¶cie nasurach tej szkolatego chcemy po¿egnaæ Was najlepiej jak potrafimy. 21 kwietniaurach naszego gimnazjum spotkali siê laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratoraiaty010atyñ tak wielki ³adunek emocjonalnyiadomo¶ci narodowej Polaków, poniewa¿ symbolizujemliwy mit zacielski, ¿±cyodstaw powstania Polski Ludowej. Oficjalnie nie wolno byówiæydarzeniach katyñskich do czasu upadku rz±dów komunistycznycholsceamiêtnym roku 1989, choæ ¿dy Polak zna³ prawdê 25 marca braszej szkole tradycyjnie jak co roku odby³ siê Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojêzycznejojewódzkich Konkursach Przedmiotowychoku szkolnym 2009 Podczas tegorocznego Szkolnego Tygodnia Kultury zadbali¶ oprócz strawy duchowejtrawê cielesn Przymie kibiców odby³ siê IV Turniej Pi³ki Siatkowej ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnychuchar Dyrektora ZSOugustowie. Rusza II etap tego projektu ekologicznego 25 lutego 2010 roku odby³ siê ostatni turniej III Ligi pi³ki siatkowej ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych woj. Podlaskiego. Dnia 10 marca 2010 ZSTugustowie odbyiê rozstrzygniêcie kolejnej edycji Samorz±dowego Konkursu Nastolatkówiu Wspania³ych. 24 lutego 2010 roku stoku Szelment kouwadbyiêistrzostwa Szkó³ Podstawowychimnazjalnychuchar Burmistrza Miasta Augustowaarciarstwie alpejskimniu 26 lutego 2010 roku przeprowadzono pokaz ratownictwa lodowego nad rzek± Nettugustowie. 12 lutego 2010 roku Liceum Ogólnoksztaym im. Grzegorza Piramowiczaugustowieodzinie 16 odbyiê premiera spektaklu Nie odk³adajcie pó¼niej mii! Od stycznia 2010 roku nasza szkoozpoczêealizacjê projektu Nauka nie zna granic we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemenkazji obchodów ¦wiatowego Dnia Rzucania Paleniaimnazjum nrosta³ zorganizowany konkurs dladzie tematyce przeciw ³ogowi palenia tytoniuym roku Nasze Liceum bradziakcji Szlachetna Paczka. Wolontariusze udali siê do najbardziej potrzebuj±cych pomocy rodzin Niedawno zakoñczyiê III Miejskie Dni Profilaktyki Szkolnej Augustów 2009. Ich program dotyczy³ radzeniaroblemami alkoholowymiodzinie. Obchody Rokuwackiegoespole Szkó³ Ogólnoksztaychugustowie. Pawe³ Leszkowicz uczeñ klasy