Noclegi Augustów

Noclegi W Augustowie Praca W Warszawie I Okolicach

Jest to rzecz to się łatwo dać się swojej artystycznej która obejmowała początkowo kilka powiatówysponowała jedną karetką. Wśród dyrektorów szpitala wymienić należy doktora Leona Załuckiego, który pełnił swą funkcję od oraz jego następcę, doktora Czerwińskiego. Szpitalem kierowałatach 1964, kiedy właśnie trwała rozbudowaodernizacja placówki. Równocześnie rozbudowywano lecznictwo otwarte, rozszerzano działalność przychodni obwodowej953 roku zorganizowano protezownię dentystyczną, która obsługiwała cały powiat giżyckio raz powiaty sąsiednie: węgorzewski, mrągowskiiskupieckiastępnych latach powstały dalsze poradnie: okulistyczna laryngologiczna ,skórnowenerologiczna neurologiczna przeciw alkoholowa rehabilitacyjna zdrowia psychicznego schorzeń jelitowych ponadgminnym zapaleniu wątroby higieny pracy971 roku oddano do użytku doskonale wyposażonąprzęt medycznyospodarczy nową przychodnię obwodową ulicy Bohaterówprzednio zajmowany budynek przeznaczono poradnię przeciw gruźliczą oraz mieszkania dla personelu medycznego949 rokunicjatywy oddziału powiatowego PCK rozpoczęła działalność Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, która obejmowała po¬czątkowo kilka powiatów: giżycki, piski, mrągowskioku 1973 .pogotowie miało trzy dobokaretkirzy dyżury lekarskie. Od 1964 roku zostało ono zradiofonizowane, razemaretkami975 roku Giżycko miało pięć przedszkoliym trzy państwowewa przyzakładowe. Działał też Państwowy Dom Dziecka. Jego długoletnim dyrektorem był Ignacy Leszczako jego przejściu emeryturę Nina Piórkowska.Kolejnymi inspektorami szkolnymi byli: Paweł Chrzanowski, Kobiela, Mikołaj Czuczo, Eusta­chy Gryniewicz, Teodor Bryła, ponownie Eustachy Gryniewicz, Tadeusz Musiałek, Włodzimierz Żygas,Włodzimierz Pstrak, Jarosław Pindur, Zygmunt Glabas, ponownie Włodzimierz Żygas, Czesław Kajrys.Ośrodkiem koordynującym działalność kulturalnąiżycku był dom kultury, którego otwarcie nastąpiło 22 lipca 1953 roku. Przez długie lata pełnił on funkcję Powiatowego Domu Kultury. Mieścił się początkowo ulicy Kolejowejbiekcie przekazanym następnie społecznemu ognisku muzycznemu. Własną siedzibę otrzymał956 roku.Wieloletnia działalność domu kultury była bardzo owocna. Zasłynął on przede wszystkim zespołami teatralnymimatorskim ruchu kultural­nymiżycku stawiali pierwsze kroki aktorzy scen polskich: Chwalibóg, Gustaw Lutkiewicz, Ulasińska. Zespoły teatralne wysta­wiałyatach pięćdziesiątychześćdziesiątych Ożenek Mikołaja Gogola, Poemat pedagogiczny według Antoniego Makarenki, Mazepę Juliusza Sło­wackiego. Zespół często wyjeżdżał do wielu miejscowościojewódz­twach białostockim, warszawskimlsztyńskim. Przez piętnaście lat działały przy domu kultury kluby filmowe: dysku­syjnymatorski. Dziełem ostatniegoymienionych była między inny­ filmowa kronika Giżycka. Założono też bogatą filmotekęnicjaty­wy działaczy klubów odbywały sięiżycku imprezy filmowyhara­kterze ogólnopolskim, między innymi festiwale amatorskich filmów tury­stycznychrajoznawczych. Do doskonałych zespołów należał teatr poezji, przez wiele lat czołowy teatr tego typuojewódzwie olsztyńskim. Znany był teatr kukiełek „Muszelka laureat piętnastu nagród wojewódzkichgólnopolskichatach pięćdziesiątychześćdziesiątych działały też zespoły: chóralny, plastycznyrkiestra dęta. Dom kultury zasłużył sięozwoju sztuki ludowejwczesnym powiecie giżyckimnicjatywy kierowniczki, ­gumiły Łoś, powstało koło twórców ludowychyroby Heleny Iwa­szkiewicz, Tekli Samosionekiżycka czy Edwarda Holakaybicalu stały się znaneałym likwidacji powiatu giżyckiego Powiatowy Dom Kultury stał się pla­cówką środowiskowątrzymał miano Miejskiego Domu Kultury. Jego działalność sięgała jednakoza miasto, służył on pomocąnstrukta­żem gminnym ośrodkom kulturyiłkachydminach oraz Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kulturyynie. Pozostawał równieżcisłym kontakcieakładami Rybnymi, objętymi ogólnopolską akcją „Sojusz świata pracyulturąztuką975 roku działały przy nim: teatr poezji, teatr kukiełek „Muszel­ zespół plastyczny, trzy grupy rytmiczne, zespół fotograficznyoło filatelistów istniejące już ponad dwadzieścia lat. Do najbardziej prężnych należał zespół muzycznyrio zdobywca wielu nagród. Miał on zasłu­żonych poprzednikówodtrzymywał ich tradycje; poprzednie zespoły nosiły nazwy rozpoczynające się literęieśmiali„Nowicjusze Największej sławy przysparzał miastu zorganizowany przełomie lat 1969970 Zespół Pieśniańca Ziemi Giżyckiej, który występował wielokrotnie za granicą, reprezentując folklor Mazururpiowszczyzny. Był to najlepszy zespół amatorskiojewódzwie suwalskim, obsługiwał on wszystkie imprezy wojewódzkieego skład wchodziło pięćdziesiąt osób, pozostawałestii Krajowego Związku Spółdzielczości Pracy, fi­nansowała go zaś giżycka spółdzielnia „Spes Szczególną troską był otoczony zespół przez prezesa tej spółdzielni, równocześnie jego kierownika Edwarda Ottomańskiego. Pracownica spółdzielni, Rekosz, była choreografem zespołu. Funkcję kapelmistrza pełnił Bohdan Popowicz, chór prowadził Henryk Gierwelydmin, kierownik tamtejszego ogni­ska muzycznego. Zespoły pegeerowskie zajmowały czołowe miejscarzeglądach artystycznychkali krajowej.Pierwszym kierownikiem domu kulturyiżycku był Mieczysław Oleszkiewicz, zaś do długoletnich pracownikówziałaczy należeli Ste­fania Czartoryska, również przez pewien czas kierownik Powiatowego Domu Kulturyego córka Izabella Syrojć, laureatka jednegogólnopolskich konkursów recytatorskich. Dla rozwoju giżyckiej kultury zasłużyli się ponadto: Józef Krejczy, ­gumiła Łoś, Witold Perepeczkoielu innychym nauczyciele giży­ckich szkół: Janusz Bartnicki, Drab, Strusińska951 roku powstałoiżycku społeczne ognisko muzyczne, prze­kształcone966 rokuzkołę muzyczną pierwszego stopnia. Pier­wszym dyrektorem był nauczyciel liceum pedagogicznego, Stanisław Bło- cki, do pierwszych nauczycieli należeli: Wilhelm Cybura, Stanisław Fabrycki, Niemczyk, Eugenia Suszczewicz, Helena Szerle955 roku dyrektorem został Eugeniusz Baryńatach 1951 ognisko miało 1980 uczniów. Pewna część uczyła się dalejrednichastępnieyższych szkołach muzycznychych latach zorganizowano wiele występów dla różnych Środowisk. Powiększał się majątek placówkiej wyposażenie. Przy pomocy nau­czycieli zorganizowano społeczne ogniska muzyczneydminachy­nie.Nowo powstała szkoła muzyczna miała dwie klasy działu dziecięcegorzy klasy działu młodzieżowegoatach 1966 uczyło sięzko­ 1250 uczniów, naukę ukończyło 76, zaś 18 kontynuowało jąre­dnich wyższych szkołach muzycznych. Od 1973 roku szkołą kierował Mieczysław Krotewiczkresie jego kadencji wyremontowano budy­nek szkoły, wyposażono jąowoczesny sprzęt wysokiej wartości, po­większono księgozbiór muzyczny. Majątek szkoły wzrósł wówczas80 do 800 zł. Szkoła miała wiele zespołów występujących zewnątrzczestniczącychojewódzkich oraz ogólnopolskich elimina­cjachonkursach: chór, zespół akordeonowy, smyczkowy, fletów pro­stych. Przy szkole działało nadal społeczne ognisko muzycznetórym uczy­ło się975 roku 45 dzieciłodzieży. Powiatowaiejska Biblioteka Publicznaiżycku rozwijała się staleystematycznie; połączenie tych placówek nastąpiło955 rokuoku 1970 księgozbiór jej obejmował 89 tomów do stałych czytelników należały 10 osoby ,wypożyczeń było 192 Po likwidacji powiatu Powiatowaiejska Biblioteka Publiczna stała się placówką miejską,oddziaływującą sąsiednie gminyejonie jej działania pozostawało975 roku sześć bibliotekedenaście filii bibli Wysłuchaliśmy koncertu organowegoego miejsca przejechaliśmy do Wilczego Szańca”-byłej kwatery Hitleraierłożyętrzyna. Wieczorem dojechaliśmy do