Noclegi Augustów 24

Augustow Noclegi Bursalagu.com

Eklektyczny i animacji nie tak freak show przytulanek ciekawe nie Wo³kowyckiego udali siê wycieczkê Gierwiêta Lipka Reszel Olsztynier spotkaliœmy siêrzewodnikiem, który bardzo ciekawie opowiada³ namrzyczynach powstaniaozbudowania Wilczego Szañca kwatery Adolfa Hitlera przywódcy III Rzeszy. Ogl¹daliœmy pozosta³oœci bunkrów oraz miejsce, gdzie dokonano nieudanego zamachu Hitlera. Zamekeszelu pochodzirze³omu XIV XVczniowie mogli wejœæ najwy¿sz¹ wie zejœæ do najg³êbszych lochówwiêtej Lipce wys³uchaliœmy koncertu organowegoieliœmy okazjê poznaæ historiê sanktuarium zwi¹zanegoakonem jezuitówlanetarium olsztyñskim byliœmy œwiadkami wêdrówki ksiê¿yca po nocnym niebie. Nazwy gwiazd, znaków zodiaku oraz planet bynajome, ale jednoczeœnie uczniowie dowiedzieli siê wielu nowych informacji. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Piknik rodzinnyniudby³ siê „Piknik Rodzinnydzia³em dzieci, rodzicówychowawczyni pani Renaty Razin. Piknik odby³ siê placu przy remizie stra¿ackiej we wsi Krasne. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu pani Renaty Razin oraz rodziców udaiê przeprowadziæ ró¿ne konkurencje sprawnoœciowe takie jak-przejaa konikami rasy ”Konik Polski-przeci¹ganie liny -rzut lotkami do tarczy -strzelanieiatrówki celnoœæ -wyplatanie „pajêczyn-wyœcigiorkach„tworzenie„mumi” Udaiê upiec pyszne kie³baski, bye¿ mnóstwo ³akoci. szczêœcie dopisae„kapryœna” tego roku pogodao najwa¿niejsze wszyscy siê dobrze bawili. Opracowa Mariusz Winiewicz Podczas pikniku najbardziej podobai siê robienie pajêczynyœcigiorkach, byuper. Winiewicz Wigry Zawody sportowe Pierwsze zawody sportoweym pó³roczu to biegi prze³ajoweowspudzie. udzia³ bra osób. Krystian Miszkiel zajiejsce. Drugie zawody sportowe to mecz pi³ki no¿nejoca coli cupejnach. Udzia³ bra osób. Dru¿yna ch³opców zajêI miejscewansowao pó³finarzecie zawody sportowe to trójbójejnach. Dru¿yna ch³opców zajêV miejsce. Dru¿yna dziewczajêI miejsce otrzymaucharzyskawans do Augustowa. Czwarte zawody sportowe to indywidualne zawody lekkoatletyczneejnach. Dru¿yna ch³opcówiegu sztafetowym 4x60 zajêII miejsce. Pi¹te zawody sportowe to pó³fina³ trójbojuugustowie kl. IV dziewcz dnziewczêtaó³finale zajê miejsce. Szóste zawody sportowe to mecz pi³ki no¿nejoca coli cupejnach. Ch³opcy graliru¿ynejn Augustowa, zajêli III miejsce. Siódme zawody to mecz pi³ki no¿nejejnach. Ch³opcy wygrali dru¿ynejn. Opracowaa³gorzata Kis³owska Wycieczka do Warszawy WYCIECZKA FROMBORK GDAÑSK SOPOT GDYNIA MALBORKniach. uczniowie klas III uczestniczyliycieczce szkolnej, podczas której zwiedzali najwiêksze miasta ¿¹ce nad morzem pod opieko¿eny Korsakowskiejeresy Ludorfucyny Sutuatarzyny Niemkiewicz-Koneszko. katedrê kapituarmiñskiej we Fromborku, która stoi wzgórzu nad brzegiem Zalewu Wiœlanego. Znajduje siê wieopernika zawieraj¹ca ekspozycjê zwi¹zanwnie zmeteorytami, ³ac biskupi muzeum Miko³ Kopernika, wieadziejowskiegoiêknym punktem widokowymlanetarium znajduj¹ce siê równieej wie ciekawym pó³godzinnym spektaklem oraz oczywiœcie katedra. Toœnie pobytlanetarium dostarczy³ wszystkim najwiêcej wra¿eñ. Za pomoc¹ specjalnej aparatury wyœwietlanea kopulerednicy obrazy nieba widoczneowolnego miejsca Ziemi, pory dniaoku. Przedstawiana jest taka sztucznym niebie drogañca, planet, kometztucznych satelitów oraz widocznebrazy ponad 6000 gwiazd. Po dotarciu do Gdañska zakwaterowaliœmy siêomkach campingowych. Nastêpnego dnia zwiedzaliœmy Westerplatte iGdañsk¹ Starówkê. Towarzyszy³ przewodnik, który oprowadza³ nas po tych miejscach nich opowiada Obecnie Westerplatte znajduje siê parktoi Pomnik Obroñców Wybrzeomnik ten swoim kszta³tem przypomina wyszczerbiony bagnet wbityiemiê. Gdañska Starówka skrywa jedneajpiêkniejszych zabytków, których nie sposób omin nie dostrzec ich klasy. Znajduje siê miêdzy innymi Zielona Brama, Ratusz Staromiejski¯uraw, Fontanna Neptunaiele innych atrakcyjnych miejsc. Katedraniewnie ze swoich wspania³ych rokokowych organów, których odbywaj¹ siê koncerty organowe. Zostane zbudowaneatach 1763, sk³adaj¹ siê876 piszcza³ek wykonanychrewna dêbowego, jod³owego, sosnowego cyny. We wnêtrzu katedry3arze, przewa¿nieu¿ej wartoœci artystycznej. Reprezentuj¹ trzy style architektoniczne renesans, barokokoko. Tutaj wys³uchaliœmy koncertu organowegoastêpnie udaliœmy siê do Sopotuopocie spacerowaliœmy po najdzymuropie moloupowaliœmy pami¹tki sopockim Monciaku. Ulica Bohaterów Monte Cassino, jestwn¹ ulic¹ miastaarazem jego centrum handlowymalsz¹ drogê udaliœmy siê do Gdyni. Tutaj zwiedzaliœmy Dar Pomorza jedenajpiêkniejszych zachowanych ¿aglowców œwiecie. Jako statek muzeum sta³ siê pomnikiemymbolem tradycji¹¿eñ morskich Polaków. Bardzo interesuj¹cy by³ równie¿ pobytdyñskim Oceanarium. Jest to niezwykiejsceentrum miasta. Mo¿ zobaczyæ ró¿ne gatunki rybzówadów pochodz¹cychielu rejonów œwiata, npfryki, Ameryki Pó³nocnej czy pó³nocy naszego kontynentu. Ostatniego dniarodze powrotnej do domu, zatrzymaliœmy siêalborku, by zwiedziæ Zamek Krzy¿acki. Gotycki zamekalborku wzniesiony przez Krzy¿akówatach 1274 jest jednajwiêkszych twierdz œredniowiecznej Europy iprzyk³adem œredniowiecznej architektury obronnejatach 1309 by³ siedzib¹ mistrzów Zakonu Krzy¿ackiegotolic¹ Pañstwa Krzy¿ackiegoatach 1457ego miejsca panowali wojewodowie malborscy961 roku utworzono Muzeum Zamkowe grudniu 1997 roku zamek zosta³ wpisany listê œwiatowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wyprawa do malborskiej warowni byspaniaiepowtarzaln¹ lekcj¹ historii. Choæ pogoda niestety nie sprzyjao wycieczka byiezwykle interesuj¹ca. Wszyscy mieli poczucie dobrze iatrakcyjnie spêdzonego czasu. Opracowaeresa Ludorf Wycieczka dourupa dziecilas IV- wziêdziaV ogólnopolskim Festynie Rodzinnymkazji Dnia Dziecka³ku. placu PawI dzieci uczestniczye Mszy Œwiêtej, której przewodniczy. ks. Biskup Jerzy Mazur. Po Mszy Œwiêtej dzieci otrzymaaczkê ufundowan¹ przezwnego sponsora Festynuœciciela sieci sklepów BIEDRONKA. Dzieci mogakezp³atnie korzystaætrakcji weso³ego miasteczka Lunaparku. Opracowao¿ Bischoff DZIEÑ DZIECKA naszej szkole wszyscy uczniowie obchodzili swoje œwiêto. By³ to dzieñ wolny od zajêæ lekcyjnych, spêdzony przez dzieci wesoiekawiea sportowo. Po spotkaniuani¹ dyrektor wszystkie dzieci udaiê do Gminnego Oœrodka Kultury, gdzie obejrzapektakl przygotowany takrzez uczniów pod tytu³em Kodeks grzecznego dzieckazkole odbyiê