Noclegi W Augustowie Bazarynka

Noclegi Augustow Pensjonaty Kolobrzeg

Film reżyserki, i facetach zapędzonych ekonomiczny jednak zamiast ubrać seansie wędkowanie. 16 Sejny, Radziucie 16A Nasze gospodarstwo położone jestyjątkowo pięknej okolicytórej królują lasyeziora. Urokiepowtarzalność tego miejsca tworzą bogata, pierwotnaielu miejscach przyroda oraz unikalny krajobraz przeplatany zielenią drzew. 16 Sejny, Radziucie 37 Do wynajęcia cały obiekt nasóbadziuciach wsi położonej nad pięknymajwiększym Podlasiu jeziorem granicznymitwą. 16 Sejny, Sumowo 18 Zapraszamy wypoczynek do Gospodarstwa Agroturystycznego ELKOumowie! Czyste powietrzeodaeziorze, własna plaża oraz położenie gospodarstwaolinie gwarantują udany wypoczynek. 16 Sejny, ul. 22 Lipcaerdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do skorzystaniasług, które oferuje Dom Litewski. Położony jest onalowniczympokojnym miasteczku Sejny około 25 km północny wschód za Suwałkami. 16 Sejny, ul. Łąkowa Zapraszamy do wypoczynkuejnach bardzo przytulnej miejscowości położonej Suwalszczyźnie tuż przy granicy Polsko-Litewskiej. Nasz pensjonat zlokalizowany jest terenie stawów rybnych. 16 Sejny, Wigrańce Serdecznie zapraszamy Sejneńszczyznę! Nasz dom stoi dużej, ogrodzonejświetlonej działceiejscowości Wigrańce. Jest to trasie Berzniki-Zelwa. Położony jest wśród lasówezior. Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestującabszary wiejskie Projekt pn„Spiżarniaaca promocja twórczości, rzemiosłauchni suwalskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiejamach OsiEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007. AUGUSTÓW by³ miastem królewskim, co utrwaloneymbolice swojego herbu. Prawa miejskie otrzyma jakazwê od króla Zygmunta Augusta557 roku. Augustów lead brzegami rzeki Netty, przy przeprawie historycznych traktówitwy Podlasie, Mazowszeo Prus. Dziêki takiemu poniu rozwija³ siê pomy¶lnie do czasów potopu szwedzkiego. Wojny 1656708 roku zrujnowaiastoybuch 1710 roku zaraza zdziesi±tkowaego ludnoiemniej pocz±tku XIX wieku Augustów 3000 mieszkañców. Wtedy te¿ otwariê przed nim wielka szansa zwi±zanaudow± Kanaugustowskiego. Miasto miataæ siê du¿ym portem prze³adunkowymranzytowym oraz wa¿nymodkiem administracyjno-gospodarczym. Zmiany polityczne po powstaniu listopadowym 1830 roku, szanse te przekre¶³ sta³ siê jedynie lokaln± drog± wodn miasto nie uzyskapodziewanego statusu stolicy województwa. Zniszczeniaierwszej wojny ¶wiatowej powiêkszy³ wielki po¿ar922 roku, po którym jednak Augustów szybko siê odbudowa stajiêkresie miêdzywojennym jednymajbardziej atrakcyjnych miejsc wakacyjnycholsce. Wówczas to do miasta przylgnêazwa Wenecji Pó³nocyetniego salonu kraju. Malownicze jeziora, puszczañskie otoczeniealory klimatyczne zdecydowa nowej funkcji miasta jakoodka turystyczno-rekreacyjnegozdrowiskowegoym te¿ kierunku miasta rozwijaiê od 1945 roku. Posiada ono dobr± bazê noclegowastronomiczn komfortoweodki wypoczynkoweanatoryjne nad jeziorem Necko, Bia Sajno. Od 1974 roku Augustów status miasta uzdrowiskowego. Augustów otoczony jezioramiasami Puszczy Augustowskiej jest atrakcyjn± miejscowo¶ci± uzdrowiskowo-wczasowobrze rozwiniêt± infrastruktur± turystycznzerok± sieci± us³ug rekreacyjno-wypoczynkowych. Miasto stanowi dobr± bazê wypadow± do Puszczy Augustowskiejolinê Biebrzy, Pojezierzekieó³nocn± Suwalszczyznêugustowie krzy¿uje siê kilkawnych dróg: nr 16 nrr 61 Ponadtoiasta wybiegaj± szosy: do Suwarzez Raczki; do Sejn oraz do Lipska nad Biebrz Komunikacja kolejowa±czy Augustówarszaw± przez Bia³ystok Litw± przez Suwa³ki. Tel. kierunkowy WA¯NIEJSZE ADRESYELEFONY Informacja autobusowa Rynek Zygmunta 18, tel. 643 49 Informacja kolejowa Dworcowael. 644 36 Lecznica zwierzajgrodzka 71, tel. 644 67 Poczta, Rynek Zygmunta Augustael. 643 33 Pogotowie drogowe, tel. 94 Policjarzostowskiegoel. 997 93 Port ¯eglugi Augustowskiej, 29 Listopada 27, tel. 643 81 Urzelny, Tytoniowa 13, tel. 644 59 Urziejskiaja 60, tel. 644 08 Urzocztowy, Rynek Zygmunta Augustael. 643 33 BAZA HOTELOWA Hotele: Delfin, Turystyczna 81, tel. 643 92 31; Dom Nauczyciela 29 Listopadael. 643 21; Hetman, Sportowael. 644 45; Krechowiaku³kurechowieckichel. 643 33; Warszawa, Zdrojowael. 643 57; Motel Turmot, Mazurskael. 643 67 Pensjonaty: MB, Spacerowael. 644 34arianny, Rajgrodzka 98, tel. 644 11; Nad Neckiem, Rajgrodzka 98b, tel. 644 11; Zajazd Staropolski, Armii Krajowej 28, tel. 644 73; Szkolne Schorniskodzie¿owe PTSMO, Osiedle ¦ródmie¶cie 31 BAZA WYPOCZYNKOWAugustowieajbli¿szej okolicy znajduje siê ponad 20 komfortowychodków wypoczynkowych. Do najbardziej znanycholecanych nale Dom Wczasowo-Sanatoryjny Daewoo-FSO Motor; Sanatorium Uzdrowiskowe Budowlaniodek Wczasowy Polpedodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Borkiodek Szkoleniowo-Wypoczynowy ¶nik itd. Adresyodków wypoczynkowych znajdzie turystaentrach informacji turystycznej. Informacjeolach biwakowych, schroniskachdzie¿owych, kwaterach agroturystycznych szukaæ nale Centrum Informacji Turystycznejugustowie tel./fax 643 83, PTTK tel. 643 50; orazuwa³kach SIRT, tel./fax 566 94TTK, tel./fax 566 47 GASTRONOMIA Restauracje: Albatros, Mostowael. 643 23; Hetman, Sportowael. 644 45; Motel Turmot, Mazurskael. 643 67; My¶liwska, Przewiê tel. 643 11; Rospuda, Klonownica, tel. 643 63; Turystyczna, Bia³obrzegi, tel. 644 13; Zajazd Staropolski, Armii Krajowej 28, tel. 644 73; ViLage, Turystyczna 81, tel. 643 12 Ponadto gastronomiê augustowsk± dope³ blisko 20 barówyle samo kawiarni. Przy wszystkichodkach wypoczynkowychensjonatachównie¿ jad³odajnie. INFORMACJE TURYSTYCZNE Travel¯urawia 10, tel. 644 97 Biuro Turystyczne Zoobi-Tourajael./fax 643 94 Biuro Turystyczne Sirocco, Obroñców Westerplatteel. 643 84 Centrum Informacji Turystycznejaja 31, tel./fax 643 83 Polskie Biuro Podrórbis, Rynek Zygmunta Augustael. 643 13 PTTK, Oddziaodek ¯eglarski, Nadrzeczna 70a, tel. 643 50 ¯ak Tourist, Mostowael. 643 54 Przedsiêbiorstwo Turystyczne SZOT, Konwaliowael. 644 58, fax 643 99 KULTURA Kino Iskraaja 37, tel. 643 27 Miejski Dom Kultury, Rynek Zygmunta Augustael./fax 643 59 Muzeum Ziemi Augustowskiej Dzia³ Etnograficzny, Ho, tel. 643 54 Dzia³ Historii Kanaugustowskiego, 29 Listopada 5a, tel. 643 60 Miejska Biblioteka Publiczna, Ho, tel. 643 29¯BA ZDROWIA Apteki: Ho, tel. 643 79onopnickiej 12, tel. 643 64opernikael. 643 05; Rynek Zygmunta Augustael. 643 12 Gabinet okulistycznyaryñskiego 32, tel. 644 67; Sucharskiegoel. 643 46 Gabinety stomatologiczne£azienna 16, tel. 643 40; Ko¶cielnael. 643 31 Majael. 644 28 Pogotowie ratunkowe, Szpitalna 12, tel. 999 29; Mostowael. 643 10 Poradnia Dzieciêca, tel. 643 27 Szpital Rejonowy, Szpitalna 12, tel. 643 19 lub 643