Noclegi Wiadomosci Augustów 24

Noclegi Augustow Ul Leśna Podlaska

Nie idzie kompromis ciężko pracować lekkich komedii się nie tylko wra¿eñ dostarczyam stolica Czech Praga, gdzie podziwiali¶myn. Hradczany, Zamek Praski, most Karola oraz cudnt± Uliczkê. Góry St³owe to oczywi¶ciedne Skaraz Szczeliniec, gdzie dech zapieraiesamowite formy skalne. Kolejne miejsca naszego wypadu to Wambierzyceaplic± Czaszek oraz Ruchom± Szopkakajestatyczny Zamek Ksi ze sw± tajemnicz± historitór± turysta spotyka siêytwornych komnatach oraz ³acowych tarasach, gdzie mo¿ podziwiaæ cudowne ogrody. Niezwykiezapomnian± lekcjê historii odbyli¶ podczas zwiedzania Panoramy Rac³awickiej we Wroc³awiu. Wieczory spêdzali¶myi³ej atmosferze przy ogniskuzasie harców wycieczkowych dyskotekach. Zapraszamy do galerii Zapraszamy uroczyst± inauguracjê roku szkolnego 2011 dniarze¶ 2011 godz. 09. ZAPRASZAMY prze³omie lipcaierpnia 20110 osób dzia³aj±cychrupie MOPRaszego gimnazjum spêdzaakacje obozie profilaktycznymo³dapii. Zapraszamy do galerii WYKAZ PODRÊCZNIKÓW szkolnych dla klasIIoku szkolnym 2011*. AKTUALNOŒCI 2010 Inauguracja roku szkolnego 2010roczystoæ rozpoczêcia roku szkolnego 2010 odbêdzie siniurzenia 2010 sali gimnastycznej Gimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku, wed³ug nastêpuj¹cego porz¹dku: Uprzejmie przypomina siaplanowany dzierzenia 2010est kompetencji, zostanie przeprowadzonyodz. 11 11. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce organizacjirzebiegu testu zostan¹ przekazane uczniom spotkaniachychowawcamirzenia 2010 godzoniabela przedstawia miejsce przeprowadzenia testraz liczbê przystêpuj¹cych do nich uczniisty ucznidaj¹cychoszczególnych salach dostêpnea tablicy informacyjnej. Siemiatycka Dyrektor AKTUALNOŒCI 2009 Witajcie Wakacje uroczystoæ zakoñczenia roku szkolnego 2009 klasII Fotukpaularczykkazji zakoñczenia roku szkolnego ¿yczymy weso³ychnecznychezpiecznych wakacji, ³ego wypoczynkumiechu co dzieñ oraz szczêliwego powrotu do szkoakoñczenie roku szkolnego 2009 klas II odbyiê 25 czerwca 2010 sali gimnastycznej Gimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku. Uroczystoæ rozpocziodzinieo wprowadzeniu sztandaru szkodpiewaniu hymnu pañstwowegoakymnu szkoszystkich zebranych powitaani dyrektor Dorota Siemiatycka. Pani dyrektorwoim przemówieniu nawi¹zao rozpoczynaj¹cych siê wakacji¿yczimnazjalistom udanego odpoczynku. Prowadz¹cy uroczysto pani Domitrzani Konstancja Tanjga wyczytasoby, które otrzymatypendia za wynikiaucesi¹gniêcia sportoweym roku szkolnym nagrodzeni zostali nastêpuj¹cy uczniowie: Weronika Kisielewska¯aneta Tyszlak Emila Szy³ak Agata Jasionowska Skoczek Zuzanna £apanowska ³owska Aleksander Papadopulos Aleksandra Jankowska Lau Karolina Jarzaja Burba Kuba Niesteruk Retel Jakub Sobczaknna Woronko Za osi¹gniêcia sportowe stypendium otrzyma³ Jakub Koz³owskilasy IIatomiast nagrodê Rady PedagogicznejategoriiŒrednia ocen co najmniej co najmniej bardzo dobre zachowanie” otrzymalilasy Ia- Weronika Kisielewska¯aneta Tyszlak, Rejteradalasy Ib-Agata Jasionowska, Zuzanna £abanowska, Maciej Maruszak, Skoczeklasy Id- ³owska, ¯ukowska, Pojawis, Iga Komo Piotr Jasiñskiategorii klas drugich wspomnian¹ nagrodê otrzymalilasy IIa- Maja Burba, Aleksandra Jankowska, Karolina Jarzubert Lau, Aleksander Papadopulos, Rafa³ JakubowskiIb- Kuba NiesterukIc- Jakub Sobczak, Emila Retel, Michalina RyszkiewiczId- Woronko, Agata Putra, Klimasaraalszej kolejnoci nast¹pirêczenie nagr dyplom nastêpuj¹cych kategoriach. Za 100 frekwencj za zaanga¿owanieracê rzecz biblioteki szkolnej oraz udziamprezach promuj¹cych szko za kreatywno pomys³owoæ oraz zaanga¿owanieracê rzecz wietlicy szkolnej, za pracê przy oprawach plastycznych uroczystoci szkolnychategorii,Animator ¿ycia spo³ecznegoulturalnego szkoagrodê otrzymaaja BurbaIa. Nast¹piównie¿ wrêczenie nagra udzia³ uczni konkursach tematycznych. Za udziaI Powiatowym Konkursie Recytatorsko-Muzycznym Poezji PawI” nagrodzeni zostali: za zajêcieiejsca Jañczuk, za zajêcie III miejsce Burzyñska oraz III miejscaategorii poezja piewana –Aneta Wijas Id. Wyró¿nieni zostalinie Chodkiewicz IIc oraz zesp sk³adzie: Œwiêczowska IIc, Maja Burba IIa, Agnieszka Jankowska IIc, Retel. Za udziaonkursie tematycznymkazji 600 rocznicy,Bitwy pod Grunwaldem” nagrody otrzymali: ¿niewski Ia, Maciej Gojlik Ia, Paweyñski Ia, Weronika Kisielewska Ia, Tomasz Szejnoga Ia, Szy³ak Ia, Krzysztof Zawadzki Ia, Aleksandra Jankowska IIa, Aleksander Papadopulos IIrzysztof Rzepecki IIa. Za udziaonkursie plastycznymoszukiwaniu ladiosnyategorii klasagrodzeni zostali: Weronika Kisielewska Ia, Andrzej Polakowski Ia, Dawid Mrb, ³owska Id, Pojawis Idategorii klas II: Maja Burba IIa, Aleksander Papadopulos IIa, Agnieszka Szafranowska IIa, Chodkiewicz IIc, Jakub Sobczak IIstatnim wyró¿nieniem wrêczonym podczas tegorocznego zakoñczenia roku byagrody ufundowane przez SKS,Dwójka” dla najlepszych sportowceprezentuj¹cych szkol Za sukcesy odniesionei³ce siatkowanejoszykowej dziewcztatuetki otrzymaleksandra Olszewska, Agata Wojsiat, Falkiewicz, Martyna Wróblewska, Wiszowata, Dominika Kowalewska, Katarzyna Kowalewska, Niewiarowskalasy IIraz Malinowska, Aneta Wijasabriela Mielecha osi¹gniêciai³ce siatkowej ch³opcagrodzeni zostali: Szturgulewski Ia, ¿niewski Ia, Mateusz Rowiñski If, Eryk Klar If, Lau IIa, Artur Opanowski IIe, Rafa³ Turowski IIe, Mateusz Marczak IIf. Za sukcesy odniesionei³ce no¿nej ch³opctatuetki odebrali: Jakub Koz³owski£ukasz Zieliñski, Sebastian Dra¿ba, Krzysztof Koz³owski, Bart³omiej Duszyñski, Kacper Sulima£ukasz Harasim, Mateusz Jurczuka, Wiktor Bereniewicz, Taraszkiewicz. Wszyscy uczniowielasy IIani dyrektor Siemiatycka podziêkowaównie¿ rodzicom, którzy czynnie anga¿owali siracê rzecz szkoyró¿nienie takie otrzymali pan Arkadiusz £omeani Hanna Broniszewska. Ostatnim akordem uroczystoci byeremonia przekazania sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. Nast¹piroczyste lubowanieakrzekazanie insygniczniom wchodz¹cymk³ad nowego pocztuk³ad pocztu weszli, jako chorrtur Opanowski IIeicha³ Zaniewski Ib, jako asysta Iwona Domañska IIbmilia Zaniewska Ia. Uroczystorzeprowadziani dyrektor Dorota Siemiatyckapiekun pocztu pani Kalinowska. Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego uczniowie rozeszli siê do klas lekcyjnych, aby spotkaæ siychowawcami. Uroczystoæ zakoñczenia roku szkolnego 2009 prowadziani Domitrzani Konstancja Tanjga. Natomiast przygotowaniem samej uroczystoci zajêli siê pani Ko³dysan Konrad Winiewski. Konrad Winiewski ocaliæ od zapomnienia- uhonorowanie pamiêci majora Boles³awa Deszerta Fotokajukukpaularczyk Cz³owiek nie moozwoli¿eby prawda zostaydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolnoci, nie mo¿ zagubiobie krzyku sumienia, jakosu prawdy, która go przerasta, ale która jednoczenie czyni go cz³owiekiemtanowiego cz³owieczeñstwie” Dnia 17 czerwca 2010imnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku, jak wiele innych szkzyirogram ocaliæ od zapomnienia Potwierdzeniem tego faktu jest Certyfikatnikalnym numerze 2887/WE/2010, który jest formalnym dowodem posadzenieuonkretnej placówce edukacyjnej Uroczystoæ rozpocziê przemarszemdzieauczycieliaproszonych goci do kociodzie zostadprawiona mszaoncelebrowana przez ks. Infu³ata Edmunda £agódantencji Ojczyzny oraz poleg³ych frontacha ofiary Golgoty Wschoduych, którzy zginêli 10 kwietnia br. Pod Smoleñskiem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Lecha Kaczyñskiegoi Jego ³¿onki Marii Kaczyñskiejnnych pasa¿erego feralnego lotu Uroczyst¹ homiliê wyg³osi³ ks.Infu³atgo mszy. Dyrektor Siemiatyckasyciedziewiaty przed tablic¹ upamiêtniajbrodniê katyñsk Nastêpnie wszyscy uczestnicy udali siê plac przed szko gdzie rozpocziê druga cz uroczystoci. Bogumiakolawi¹zkurzyst¹pieniem Gimnazjum nrm. Miko³ Kopernika do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Katyñ ocaliæ od zapomnienia” dla uhonorowania pamiêci majora Boles³awa Deszerta bohatera zamordowanegoatyniu, zajêcia szkolneniu 17 czerwca 2010 roku¹ miaharakter wychowawczo-opiekuñczyrzebiega¹ wed³ug poni¿szego porz¹dku0 przejcie do KocioMPlecku uroczyst¹ MszŒwi.00 udzia³ gocipo³ecznoci szkolnejroczystej Mszy Œwiêtej Królowej Polski¿enie kwiatod Tablic¹ Upamiêtniajfiary Katynia; Uczniowie, którzy